ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αμφιδέξια ηγεσία και αυτό-αναφερόμενη καινοτομία εργαζομένων
Εναλλακτικός τίτλος :Ambidextrous leadership and self-reported employee innovation
Δημιουργός :Χαλκίδου, Σοφία
Συντελεστής :Καπουτσής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Νικολόπουλος, Ανδρέας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7684
Περίληψη :Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί ένα πολύ έντονο επιστημονικό (θεωρητικό και ερευνητικό) ενδιαφέρον σε σχέση με την έννοια της οργανωσιακής αμφιδεξιότητας. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανάπτυξη θεωρείται ότι εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα των οργανισμών να εκμεταλλεύονται τις τωρινές τους δυνατότητες, την ίδια στιγμή που αναζητούν νέες. Μια πληθώρα ερευνητών έχουν συμπεράνει ότι οι αμφιδέξιοι οργανισμοί είναι πιο πετυχημένοι, εξαιτίας της αυξημένης δυνατότητάς τους για καινοτομία, ενώ η καινοτομία, θεωρείται μια αναγκαιότητα για τους οργανισμούς στη σημερινή εποχή των ραγδαίων αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος και του διογκούμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού των αγορών. Παρόλα αυτά, ενώ έχει διερευνηθεί ενδελεχώς η αμφιδεξιότητα σε επίπεδο οργανισμού, ο ρόλος της πολιτικής και της επιρροής των ηγετών στο προσωπικό, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Η παρούσα εργασία καταπιάστηκε με τις έννοιες της αμφιδέξιας συμπεριφοράς των ηγετών, της ταυτόχρονης χρησιμοποίησης «σκληρών» και μαλακών» τακτικών επιρροής, και την επίδρασή τους στην καινοτομική συμπεριφορά των εργαζόμενων.
In the last decade there has been a very strong scientific (theoretical and research) interest in the concept of organizational ambiguity. Long-term success and development are seen as largely dependent on the ability of organizations to exploit their current capabilities while looking for new ones. A multitude of researchers have concluded that ambidexterous organizations are more successful because of their increased capacity for innovation, while innovation is considered a necessity for organizations in today's era of rapid changes in the external environment and the increasing global competition. However, while ambiguity at the organizational level has been thoroughly investigated, the role of policy and the influence of staff leaders has not been sufficiently studied. The present work dealt with the notions of ambiguous leadership behavior, the simultaneous use of "hard" and soft "tactics of influence, and their impact on the innovative behavior of employees.
Λέξη κλειδί :Αμφιδέξια ηγεσία
Καινοτομία
Εργαζόμενοι
Ambidextrous leadership
Innovation
Employees
Διαθέσιμο από :2020-03-10 17:03:00
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-10 17:03:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chalkidou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf