ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και απόδοση στις ΜΜΕ
Εναλλακτικός τίτλος :HRM and performance in SMEs
Δημιουργός :Αλιπράντη, Ερμίνα
Συντελεστής :Γαλανάκη, Ελεάννα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει στο παράρτημα και τον οδηγό της συνέντευξης καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7703
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού που υπάρχει στην Ελλάδα αναφορικά με τις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχοι της ήταν να αποδείξει πρώτον την ύπαρξη των αιτιακών σχέσεων μεταξύ των πρακτικών ΔΑΔ, της στρατηγικής της μικρομεσαίας επιχείρησης και της απόδοσής της και δεύτερον να αποδείξει την ύπαρξη αιτιακών σχέσεων μεταξύ των πρακτικών ΔΑΔ και της απόδοσης. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση των συνεντεύξεων σε δείγμα 25 μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο δόθηκε σε συνεργασία με το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απάντησαν στον οδηγό συνέντευξης που δίνεται στο παράρτημα σχετικά με τις πρακτικές ΔΑΔ που εφαρμόζουν, αλλά και σε στοιχεία της απόδοσής τους αναφορικά με τον τζίρο, το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση των fuzzy sets τα οποία ως εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων, δείχνουν αν οι αιτιακές συνθήκες αποτελούν υποσύνολο του αποτελέσματος που τους έχει δοθεί προς εξέταση. Ως αιτιακές συνθήκες είχαμε τις πρακτικές ΔΑΔ και τη στρατηγική βάσει της τυπολογίας των Miles R. and Snow C. (1984) και ως αποτέλεσμα είχαμε την απόδοση η οποία διαχωριζόταν σε τζίρο, μερίδιο αγοράς και κερδοφορία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν πως ο συνδυασμός καλών πρακτικών επιλογής, περιγραφής θέσης εργασίας, αμοιβών και αξιολόγησης εργαζομένων, μαζί με τη στρατηγική μπορούν να επιφέρουν μια υψηλή απόδοση. Πρακτικές όπως η εκπαίδευση και η προσέλκυση φάνηκε να μη συμμετέχουν στους συνδυασμούς, που επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση, όπως και οι τύποι των στρατηγικών του Prospector και του Analyzer.
This thesis was undertaken with the aim of filling the gap literature existing in Greece, regarding HR practices in SMEs.Its purpose was to demonstrate first the causal relationship between HRM practices with SMEs strategy and performance, and second to demonstrate the causal relationship between HRM practices and performance. Data were collected using interviews with a sample of 25 small and medium-sized enterprises in collaboration with IME-GSEVEE. The participating SME owners responded to the interview guide on their HR practices, as well as their performance data on turnover, market share and profitability.The data were analyzed using fuzzy sets which as a data processing tool, indicate whether the causal conditions are a subset of the result given to them. As the causal conditions we had HRM practices and strategy based on the typology of Miles R. and Snow C. (1984) and as a result we had the performance which divided into turnover, market share and profitability.The results of the analysis showed that a combination of good selection practices, job descriptions, pay and employee evaluation, along with Defender as a strategy, can deliver high performance in grreek SMEs. Practices such as training and attraction appeared not to be involved in high-performance combinations, as well as the types of Prospector and Analyzer strategies.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Απόδοση
Συνεντεύξεις
Human Resources Management
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Performance
Interviews
Fuzzy sets
Διαθέσιμο από :2020-03-19 17:49:50
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-19 17:49:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alipranti_2020.pdf

Τύπος: application/pdf