ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντίσταση στην αλλαγή: άρνηση, αποδοχή, ή αμφιθυμία;
Εναλλακτικός τίτλος :Resistance to change: denial, acceptance, or ambivalence?
Δημιουργός :Ταμπούρλου, Άννα-Μαρία
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7705
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην οργανωσιακή αλλαγή, εάν δηλαδή η αντίδρασή τους απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή είναι αρνητική, θετική ή αμφιθυμική. Η έρευνα γίνεται μέσω της συστημικής επισκόπησης άρθρων, αλλά και με συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν από εργαζομένους που βίωσαν οργανωσιακή αλλαγή κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής, προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια της αντίστασης στην αλλαγή και οι συνέπειες που προκαλούνται. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η συγγραφέας, είναι ότι η κύρια μορφή οργανωσιακής αλλαγής που περιγράφηκε είναι εκείνη της μεταβολής του τρόπου εργασίας. Επιπλέον, η αποδοχή και η μετριοπαθής στήριξη παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης από ό,τι η άρνηση, και συνεπώς θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει μεγαλύτερη δεκτικότητα απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή από την πλευρά των εργαζομένων.
This diploma thesis attempts to illustrate employees respond to organisational change, whether their response to organisational change is negative, positive or ambivalent. The research is conducted through systematic review of articles, but also with interviews vouchsafed by employees who experienced organisational change during their working life, in order to identify the causes of resistance to change and its consequences. The conclusions reached by the author, show that the main form of organisational change described is that of a change in working style. In addition, acceptance and ambivalence have a higher incidence rate than denial, and one might therefore argue that there is greater receptivity to organisational change by employees.
Λέξη κλειδί :Αντίσταση Κατά της Αλλαγής
Προθυμία αλλαγής
Ετοιμότητα αλλαγής
Αμφιθυμία
Δεκτικότητα
Resistance to change
Willingness to change
Readiness to change
Ambivalence
Rceptivity
Διαθέσιμο από :2020-03-19 18:17:41
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-19 18:17:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tampourlou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf