ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στάσεις απέναντι στην αλλαγή εταιρικής κουλτούρας: μελέτη περίπτωσης Horizon Travel
Εναλλακτικός τίτλος :Attitudes towards corporate culture change: case study Horizon Travel
Δημιουργός :Φράγκου, Ζωή
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7714
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει την αλλαγή των στάσεων, την ετοιμότητα για οργανωσιακή αλλαγή και την αμφιθυμία απέναντι στις αλλαγές στην εταιρεία Horizon κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού της. Στην έρευνα συμμετείχαν 37 εργαζόμενοι της εταιρείας. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ενώ υπήρξε προμέτρηση τον Οκτώβριο του 2019 και μεταμέτρηση τον Ιανουάριο του 2020. Αρχικά πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση για την διερεύνηση των δεικτών των υπό μελέτη μεταβλητών και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επαγωγική στατιστική ανάλυση (έλεγχος t-test) για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν κατ΄ αρχάς ότι οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή δεν άλλαξαν. Ωστόσο, η ετοιμότητα απέναντι στην αλλαγή φάνηκε να είναι μειωμένη κατά την μεταμέτρηση, ενώ η αμφιθυμία εμφανίστηκε αυξημένη. Στη συνέχεια αναφέρονται προτάσεις για ευρύτερη διερεύνηση.
The following study examines the change of attitudes, the readiness to organizational change and the ambivalence towards imposed changes at Horizon S.A., during its organizational culture transformation. Online questionnaires were used for the data selection, fulfilled by a total of 37 employees of the company. Two period measurements took place, the first at October 2019 and the second at January 2020. In order to calculate the results, descriptive statistics were used at first to analyze the indexes of the variables and then inferential statistics were used to check the research hypothesis. The results indicated that the employees’ attitudes toward change did not differentiate from the original measurement. However, the readiness to change was decreased and the ambivalence towards change was increased during the second measurement. Propositions for further research are suggested.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή αλλαγή
Ετοιμότητα για αλλαγή
Αντίσταση Κατά της Αλλαγής
Αμφιθυμία στην αλλαγή
Organizational change
Readiness to change
Ambivalence towards change
Resistance to change
Horizon Travel
Διαθέσιμο από :2020-03-20 19:52:56
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-20 19:52:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fragkou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf