ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση της απόδοσης μιας εταιρίας
Εναλλακτικός τίτλος :Factors that affect the management of a company
Δημιουργός :Σπυριδώνη, Δέσποινα
Συντελεστής :Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Βακόλα, Μαρία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7718
Περίληψη :Η έρευνα εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της εκτίμησης επιδόσεων στις ελληνικές εταιρίες στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η ποσοτική μέθοδος έρευνας που θα αναλυθεί στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Το μοντέλο που θα εφαρμοσθεί ως ρυθμιστικός παράγοντας είναι αυτό της Σκοτεινής Τριάδας Ηγεσίας (Dark Triad Leadership Traits). Οι μεταβλητές που θα εξετασθούν είναι το ψυχολογικό συμβόλαιο μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη, η οργανωσιακή ιθαγένεια και η ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Η μελέτη αυτή αναμένεται να έχει αξία στη διοίκηση της εταιρίας. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης καλών επιδόσεων, το οποίο θα βοηθήσει τον οργανισμό στον διαδοχικό προγραμματισμό, εντοπίζοντας τα κενά στον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων, διασφαλίζοντας ότι οι οργανωτικοί και οι ατομικοί στόχοι είναι αρμονικοί επικοινωνίας και απόδοσης.Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για τους ανθρώπινους πόρους πρέπει να συνδέονται στενά, ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των στρατηγικών σχεδίων. Η μελέτη αναμένεται να είναι σημαντική για τη διοίκηση άλλων οργανισμών καθώς θα κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και, συνεπώς, θα θέσουν σε εφαρμογή διορθωτικά μέτρα που θα είναι χρήσιμα για τη βελτίωση της κατάστασης με την εκτίμηση των επιδόσεων του προσωπικού και την απόδοση των εργαζομένων, για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Τα ευρήματα της μελέτης είναι πολύτιμα για τον ερευνητή που είναι ειδικός σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και άλλοι επαγγελματίες, καθώς θα επεκτείνει την τεχνογνωσία τους σε θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των επιδόσεων και θα τους βοηθήσει να επινοήσουν τρόπους αποδοχής από τους εργαζομένους της διαδικασίας αξιολόγησης των επιδόσεων.
The particular research examines the factors that influence the implementation of performance appraisal to Greek companies and will use quantitative research methods that will be analyzed in the methodology section. The model to be applied as a regulatory factor is that of the Dark Triad Leadership Traits, and the variables to be considered are employee psychological contact, organizational citizenship behavior, and job security. This study is expected to be of value to company management. Understanding the factors that influence the implementation of performance appraisal systems should lead to the development of a good performance appraisal system that will assist the organization in sequential planning, identifying gaps in human resource planning, ensuring that organizational and organizational goals are harmonious communication and performance.Human resources policies and procedures must be closely linked to contribute to the achievement of objectives and strategic plans. The study is expected to be important for the management of other organizations as they will understand the factors that influence the implementation of performance appraisal systems and therefore will implement remedies that will be useful to improve the situation by evaluating its performance. staff and employee performance to achieve the effectiveness of the organization. The findings of the study are valuable to the researcher who specializes in HR and other professionals, as it will extend their expertise in performance evaluation issues and help them devise ways of accepting employees into the performance evaluation process.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση απόδοσης
Ψυχολογικό συμβόλαιο
Εργασιακή ασφάλεια
Οργανωσιακή ιθαγένεια
Σκοτεινή ηγεσία
Performance management
Psychological contract
Job security
Organizational citizenship behavior
Dark leadership
Διαθέσιμο από :2020-03-22 11:23:25
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-22 11:23:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spyridoni_2020.pdf

Τύπος: application/pdf