ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος του εργασιακού άγχους και του job crafting στη σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής αρετής και των εργασιακών αποτελεσμάτων (εργασιακή δέσμευση, πρόθεση αποχώρησης)
Εναλλακτικός τίτλος :The role of job stress and job crafting in mediating the relationship between organizational virtuousness’ perceptions and employee outcomes (work engagement, intention to quit)
Δημιουργός :Λαμπράκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Τσαχουρίδη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7731
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει τις σχέσεις ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή αρετή και τις μεταβλητές της εργασιακής δέσμευσης και πρόθεσης αποχώρησης, μέσα από ένα μοντέλο παράλληλης διαμεσολάβησης, με διαμεσολαβητικές μεταβλητές αυτές του εργασιακού άγχους και του job crafting. Για την ανάλυση και εξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, μετά τη συλλογή 404 ερωτηματολογίων, που σχεδιάστηκαν και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά. Επίσης, για την συλλογή του δείγματος ακολουθήθηκε δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, βρέθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή αρετή σχετίζεται θετικά με την εργασιακή δέσμευση και αρνητικά με την πρόθεση αποχώρησης. Ακόμη, η σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή αρετή και την εργασιακή δέσμευση βρέθηκε να εξηγείται μερικώς από τους διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς. Αντιθέτως, όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή αρετή και τη πρόθεση αποχώρησης, παρατηρήσαμε ότι μόνο η μεταβλητή του εργασιακού άγχους εξηγεί την παραπάνω σχέση. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι στο μοντέλο διαμεσολάβησης που παρουσιάζουμε, η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή αρετή δεν έπαψε να συνεισφέρει στις σχέσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν σημαντικά στοιχεία, τόσο για την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο και για τα μοντέλα διαμεσολάβησης, σχετικά με την έννοια της οργανωσιακής αρετής. Τέλος, σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, η μελέτη και εφαρμογή πρακτικών οργανωσιακής αρετής, προκαλεί ξεκάθαρα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους οργανισμούς για την απόκτηση θετικών αποτελεσμάτων.
The purpose of this thesis is to investigate the relationship between perceived organizational virtuousness and the variables of work engagement and intention to quit, through a parallel mediation model, with mediation variables those of work stress and job crafting. Quantitative research was conducted to analyze and extract the results, after collecting 404 questionnaires that were designed and completed electronically. Also, in this research, we adopted non-probability sampling methods, like convenience and snowball samples so as to collect our sample. Concerning the results of the research, it was found that perceived organizational virtuousness is positively related to work engagement and negatively to intention to quit. Furthermore, the relationship between perceived organizational virtuousness and work engagement has been found to be partially explained by the mediating mechanisms (work stress and job crafting). On the contrary, regarding the relationship between perceived organizational virtuousness and intention to quit, we observed that only the variable of work stress explains the relationship between organizational virtuousness and intention to quit. In addition, it is worth noting that in our mediation model, the perceived organizational virtuousness has not ceased to contribute to relationships. The results of the research are important elements, not only for the existing literature but also for mediation models, of the concept of organizational virtuousness. Finally, in an ever-changing organizational environment, the study and application of organizational virtuousness practices provide clear competitive advantages for organizations in order to obtain positive organizational results.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή αρετή
Εργασιακή δέσμευση
Πρόθεση αποχώρησης
Εργασιακό άγχος
Εργασιακή προσαρμογή
Organizational virtuousness
Work engagement
Intention to quit
Work stress
Job Crafting
Διαθέσιμο από :2020-03-24 13:53:23
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-24 13:53:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lamprakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf