ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χαρακτηριστικά γυναικείας ηγεσίας και εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα γυναικεία στελέχη στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο
Εναλλακτικός τίτλος :Features of feminine leadership and obstacles of women leaders in the contemporary business industry in the modern businesses
Δημιουργός :Αλεβιζάκη, Θάλεια-Φωτεινή
Συντελεστής :Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7733
Περίληψη :Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποσκοπεί στο να επιστήσει την προσοχή σε θέματα της Γυναικείας Ηγεσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις διαφορές της ιδιοσυγκρασίας ανδρών και γυναικών και στην εξήγηση της ύπαρξής τους κοινωνιολογικά, στην ανάλυση τεσσάρων διαφορετικών ηγετικών στυλ και τη συσχέτισή τους με το φύλο, καθώς και στη σημασία ύπαρξης γυναικών ηγετών εξίσου με άνδρες για την ευημερία ενός σύγχρονου Οργανισμού. Έπειτα, εκθέτονται τέσσερις κατηγορίες εμποδίων και προκλήσεων που συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν τα γυναικεία στελέχη στον επιχειρηματικό κόσμο αναφορικά με το φύλο τους και τον κοινωνικό ρόλο που τους έχει αποδοθεί, τα οποία βασίζονται τόσο σε στερεότυπα λόγω φύλου και έλλειψη στήριξης των Οργανισμών, όσο και στη βαρύτητα των οικογενειακών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και την μειωμένη διάθεση διεκδίκησης ηγετικών θέσεων. Προκειμένου να διαπιστωθεί εαν οι απόψεις που εκτέθηκαν και βασίστηκαν σε διεθνείς ακαδημαϊκές έρευνες, ταυτίζονται με την εικόνα και τις συνθήκες των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων, διεξάγεται μια ποιοτκή έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε ένα δείγμα 10 γυναικών και 7 ανδρών στελεχών που καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις με στόχο να απαντηθούν βασικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν στις ομοιότητες και διαφορές στα ηγετικά στυλ ανδρών και γυναικών, στον τρόπο που διαχειρίζονται την καριέρα τους και στην ένταση των εμποδίων που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην διεκδίκηση μιας ηγετικής θέσης λόγω του φύλου τους. Τα βασικότερα αποτελέσματα που προκύπτουν απο την εν λόγω μελέτη είναι ότι πράγματι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες ηγέτιδες τόσο στο background τους όσο και στις ηγετικές συμπεριφορές τους, χωρίς ωστόσο οι διαφορές αυτές να είναι τόσο ισχυρές για να χαρακτηριστούν και ως καθολικές. Επιπλέον, όπως προκύπτει, οι γυναίκες ακόμα βιώνουν εμπόδια στην επαγγελματική τους ανέλιξη αναφορικά με το φύλο τους, ωστόσο τα εμπόδια αυτά δεν είναι τόσο έντονα όσο σε παλαιότερες δεκαετίες.
The present thesis emphasizes on the features of feminine leadership, analysing their differences from the masculine leadership style and presenting 4 different leadership styles, correlating them with gender. At the same time, it focuses on the importance of the existence of women leaders in the modern businesses. In the second part, it presents 4 categories of obstacles and challenges that women have to face in the modern Organizations which are gender stereotypes, family commitments, lack of support from part of the Organizations and lack of leadership aspiration from part of women. In order to reach to a conclusion about the current situation of women leaders in the modern business industry of Greece, a qualitative survey is conducted with semi-structured interviews and a sample of 7 men and 10 women leaders. The main questions that this survey is trying to answer is the level of existence of similarities or differences between the leadership style of men and women, the differences in their career path and the intensity of obstacles that women have to face regarding their gender in comparison to men. According to the main results of the survey, there are slight differences between men and women, both in their leadership behavior and in their background. Additionally, according to the results of the survey, women leaders still face obstacles in their jobs that are related to their gender, however, the intensity of those obstacles, is weaker in comparison with the previous decades.
Λέξη κλειδί :Ηγεσία
Γυναίκα
Προκλήσεις
Eμπόδια
Sτερεότυπα
Leadership
Woman
Challenges
Obstacles
Stereotypes
Διαθέσιμο από :2020-03-24 18:20:40
Ημερομηνία έκδοσης :19-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-24 18:20:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alevizaki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf