ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H οργανωσιακή δέσμευση των Millennials: ο ρόλος της εργασιακής ικανοποίησης και των οργανωσιακών αξιών
Εναλλακτικός τίτλος :Millennials organizational commitment: the impact of job satisfaction and organizational values
Δημιουργός :Αλεβίζου, Κυριακή
Συντελεστής :Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7736
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην εξέταση και παρουσίαση των τάσεων της γενιάς των Millennials σχετικά με την Εργασιακή Ικανοποίηση, την Οργανωσιακή Δέσμευση, τις Οργανωσιακές αξίες καθώς και την μεταξύ τους σχέση. Συγκεκριμένα, η έρευνα αποτελείται από δυο μέρη. Αρχικά παρουσιάζονται περιγραφικά οι τάσεις των Millennials σχετικά με τις παραπάνω τρεις μεταβλητές κι έπειτα αναλύονται στατιστικά οι υποθέσεις που εξετάζουν την σχέση των τριών μεταβλητών, όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για να συλλεχθούν τα δεδομένα της έρευνας σχεδιάστηκαν και συμπληρώθηκαν online ερωτηματολόγια με τη βοήθεια των Google Forms. Το δείγμα περιλάμβανε 187 Millennials εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Οι τρεις βασικές υποθέσεις που επαληθεύτηκαν αφορούσαν την σχέση μεταξύ της Οργανωσιακής Δέσμευσης, της Εργασιακής Ικανοποίησης και του ταιριάσματος μεταξύ επιθυμητών και πραγματικών οργανωσιακών αξιών. Αντίθετα, οι επόμενες τρεις υποθέσεις που αφορούσαν την επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στην Οργανωσιακή Δέσμευση απορρίφθηκαν.
This dissertation aims to examine and present the Millennials' generation's trends in Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Values and the relationship between them. Specifically, the research consists of two parts.First, Millennials' trends regarding the above three variables are described descriptively, and then the hypotheses that examine the relationship of the three variables are analyzed statistically, as emerged from the literature review. In order to collect the survey data, online questionnaires were designed and completed with the help of Google Forms. The sample included 187 Millennials of private business workers regardless of industry or business.Data were processed and analyzed using SPSS statistical software. The three key assumptions identified relate to the relationship between Organizational Commitment, Job Satisfaction and the matching between desired and real organizational values.In contrast, the next three cases concerning the impact of demographic factors on Organizational Commitment were rejected.
Λέξη κλειδί :Εργασιακή ικανοποίηση
Οργανωσιακή δέσμευση
Οργανωσιακές αξίες
Γενιά Υ
Job satisfaction
Organizational commitment
Organizational values
Millennials
Generation Y
Διαθέσιμο από :2020-03-25 19:00:59
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-25 19:00:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alevizou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf