ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bootstrapping a sentiment analyzer; an evaluation study
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη αξιολόγησης για bootstrapping ανάλυσης συναισθήματος
Δημιουργός :Αλούκου, Ειρήνη
Aloukou, Eirini
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Χάρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :29p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7822
Περίληψη :Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ανάλυση συναισθήματος σε διαφορετικές πτυχές του επιστητού αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για ανάλυση. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται μια προσέγγιση για ανάλυση κειμένου της Ελληνικής γλώσσας βασισμένη σε λεκτική ανάλυση και εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών της συναισθηματικής γλώσσας καθώς και της άποψης του συγγραφέα. Συγκεκριμένα η έρευνα προσανατολίζεται σε μια επιβλέπουσα μεθοδολογία μηχανικής μάθησης η οποία κατηγοριοποιεί τις γλωσσικές εκφράσεις ανάλογα με το αν αυτές προσδιορίζουν κάτι θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο. Η στοιχειώδης γλωσσική γνώση σχετικά με τις διαφορετικές μορφές του συναισθήματος ενσωματώθηκε στην εκπαίδευση του αλγορίθμου. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατηγοριοποίηση μελλοντικών δεδομένων. Επιπλέον μέσω αυτής της διπλωματικής προτείνεται και αξιολογείται ένα Ελληνικό μοντέλο ανάλυσης κοινής γνώμης καθώς επίσης λύσεις και βελτιστοποιήσεις της.
Natural language processing and sentiment analysis towards certain aspects is a challenging and intriguing field. The current paper comprises an analysis textual data in Greek language based on the linguistically analysis and extraction of meaningful information out of emotional language and writer's opinion for various matters. More specifically, the study is focused on a supervised machine learning methodology which classifies expressions into the proper polarity category. Common sense knowledge of related sentiment aspects is incorporated into the training of a machine learning algorithm for sentiment analysis. Finally, the objective of this process is the development of a model that can be later on use for the categorization of future data. In addition, the paper’s target is to propose and evaluate an opinion analysis model of the Greek language as well as to propose solutions for improvements.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση συναισθήματος
Ανάλυση κοινής γνώμης
Κοινωνικά δίκτυα
Εξόρυξη κειμένων
Μηχανική μάθηση
Sentiment analysis
Opinion mining
Social media
Text mining
Machine learning
Διαθέσιμο από :2020-04-30 17:43:07
Ημερομηνία έκδοσης :30-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-30 17:43:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Aloukou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf