ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η καταναλωτική συμπεριφορά στον κλάδο των αλυσίδων σουπερμάρκετ
Εναλλακτικός τίτλος :Consumer behavior in the supermarket sector
Δημιουργός :Άρμεν, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7843
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πεδίο μελέτης είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, και συγκεκριμένα τα καταστήματα των σούπερ μάρκετ. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι, να αναζητηθούν και να καταγραφούν οι συνήθειες και η στάση του μέσου καταναλωτή, κατά τις αγορές του στα σούπερ μάρκετ. Καθώς επίσης και να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις και η γνώμη του σχετικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label). Ακόμη το όλο εγχείρημα, στοχεύει στο να κατανοηθούν τα κριτήρια επιλογής τόσο προϊόντων όσο και καταστημάτων αλλά και να εκτιμηθεί, η πιστότητα των καταναλωτών απέναντι σε επωνυμίες αγαθών και αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αποτελείται από 7 κεφάλαια. Τα πρώτα 5 είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση, στο έκτο παρατίθενται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη και τέλος το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται σε γενικά συμπεράσματα.
This master thesis was held as a part of the Marketing Research Laboratory of the Athens University of Economics and Business. Field of study is the retail industry, specifically supermarket stores. The objective of this thesis is first of all the searching and recording the consumer’s shopping habits and attitude, during the purchases in supermarkets. Furthermore, we tried to find out what consumers believe about private label products. Even, the whole project aims to understand the selection criteria for both products and stores and also to assess the brand loyalty. This thesis consists of seven chapters. The first five contain the bibliographic and theoretical overview. The sixth chapter presents the results of the research, which was conducted and finally the last one refers to general conclusions.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Σούπερ μάρκετ
Καταναλωτές
Καταναλωτικές συνήθειες
Ιδιωτική ετικέτα
Consumer behavior
Supermarket
Consumers
Shopping habits
Private label
Διαθέσιμο από :2020-05-20 19:41:54
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-20 19:41:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Armen_2020.pdf

Τύπος: application/pdf