ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on the evolution and determinants of non-performing loans (NPLs) in the Euro area
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια για την εξέλιξη και τους προσδιοριστικούς παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρωζώνη
Δημιουργός :Καραδήμα, Μαρία
Karadima, Maria
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Σακελλάρης, Πλούταρχος (Εξεταστής)
Αλογοσκούφης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Βέττας, Νικόλαος (Εξεταστής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :177p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7883
Περίληψη :Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από τρία δοκίμια, τα οποία συμβάλλουν στην εμπειρική βιβλιογραφία εξετάζοντας την εξέλιξη και τους προσδιοριστικούς παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο χώρο της Ευρωζώνης κατά το χρονικό διάστημα 2005-2017. Στο πρώτο δοκίμιο εξετάζεται η εξέλιξη του τραπεζικού ανταγωνισμού, της συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η ύπαρξη ανισοτήτων και σύγκλισης μεταξύ των 19 χωρών-μελών της Ευρωζώνης ως προς τις μεταβλητές αυτές. Στο δεύτερο και στο τρίτο δοκίμιο εξετάζεται, με τη βοήθεια δύο διαφορετικών οικονομετρικών μεθόδων, ο ρόλος του τραπεζικού ανταγωνισμού και της συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα στην εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρωζώνη. Στα δύο αυτά δοκίμια εξετάζεται επίσης ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την αλληλεπίδραση του τραπεζικού ανταγωνισμού και της συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα με άλλους παράγοντες, όπως η αβεβαιότητα σχετικά με τη χάραξη οικονομικής πολιτικής, ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός της Ευρωζώνης, το είδος της τράπεζας και η παρουσία ξένων τραπεζών σ’ ένα τραπεζικό σύστημα.
This thesis is composed of three essays, which contribute to the empirical literature by examining the evolution and the determinants of non-performing loans (NPLs) in the euro area over the period 2005-2017. The first of the three essays examines the evolution of bank competition, bank concentration and NPLs, as well as the existence of inequalities and convergence of all the 19 euro area member countries with respect to these variables. The second and the third of the three essays examine, using two different econometric approaches, the role of bank competition and concentration on the evolution of NPLs in the euro area. They also investigate the degree to which the impact of bank competition and concentration on NPLs is influenced by additional factors, such as the economic and policy uncertainty, the financial fragmentation in the euro area, the type of the bank and the presence of foreign banks in a banking system.
Λέξη κλειδί :Τραπεζικός ανταγωνισμός
Συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Bank competition
Bank concentration
Non-performing loans
Διαθέσιμο από :2023-07-06
Ημερομηνία έκδοσης :02-06-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-06 12:15:41
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :