ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αρχή της ασφάλειας στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και Data Loss Prevention
Εναλλακτικός τίτλος :The principle of security in the General Data Protection Regulation and Data Loss Prevention
Δημιουργός :Οδαντζής, Νικόλαος
Συντελεστής :Μήτρου, Λίλιαν (Επιβλέπων καθηγητής)
Ντούσκας, Θεόδωρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8065
Περίληψη :Στόχος της εργασίας είναι να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους τα συστήματα Data Loss Prevention μπορούν να βοηθήσουν στην συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ανάλογα τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού, δεν υπάρχει υποκατάστατο για ένα DLP σύστημα προσαρμοσμένο σε αυτές τις ανάγκες. Για την εργασία μελετήθηκαν οι τρόποι λειτουργίας των DLP συστημάτων τόσο στην ανάλυση των δεδομένων όσο και στην ταξινόμηση. Στη συνέχεια αναλύονται τα άρθρα του ΓΚΠΔ τα οποία αναφέρονται στην Ασφάλεια και τις υποχρεώσεις τον επιχειρήσεων σχετικά με αυτή. Τέλος, αναφέρονται και αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους αυτά τα συστήματα μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, πάντα σε αντιπαραβολή με τον ΓΚΠΔ.Καμία άλλη υπάρχουσα τεχνολογία ασφάλειας πληροφοριών δεν έχει το ίδιο σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων που είναι αφιερωμένες και βελτιστοποιημένες για την πρόληψη διαρροών δεδομένων ή προσωπικών δεδομένων ή άλλων δεδομένων. Μια συναρπαστική απόδειξη προέρχεται από το γεγονός ότι πολλές λύσεις ασφάλειας IT χρησιμοποιούν το DLP ως πρόσθετο στοιχείο για την εφαρμογή λειτουργιών πρόληψης διαρροών δεδομένων στους συγκεκριμένους τομείς τους.
The aim of this work is to analyze the ways in which Data Loss Prevention systems can help comply with the General Data Protection Regulation. Depending on the needs of each business or organization, there is no substitute for a DLP system tailored to those needs.For the work, the modes of operation of DLP systems in both data analysis and classification were studied. Then the articles of the GDPR are analyzed which refer to the Security and the obligations of the company in relation to it. Finally, the ways in which these systems can help businesses are mentioned and analyzed, always in comparison with the GCC.No other existing information security technology has the same set of functionality dedicated and optimized to prevent data or personal data or other data leaks.An exciting proof comes from the fact that many IT security solutions use DLP as an add-on to implement data leak prevention functions in their specific areas.
Λέξη κλειδί :Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚ
Προστασία δεδομένων
Ασφάλεια δεδομένων
General Data Protection Regulation (GDPR)
Data
Data protection
Data security
Data Loss Prevention
Διαθέσιμο από :2020-10-13 17:35:03
Ημερομηνία έκδοσης :30-12-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-13 17:35:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Odantzis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf