ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Instagram) στην επιλογή τουριστικού προορισμού
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of social media on tourism destination choice
Δημιουργός :Κλάδου, Πηνελόπη
Συντελεστής :Καπερώνης, Σταύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8085
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να απαντήσει στο ερώτημα εάν και με ποιο τρόπο επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επιλογή τουριστικού προορισμού έτσι ώστε να γίνονται στοχευμένες προτάσεις βελτίωσης marketing για τουριστικούς προορισμούς βασισμένες στα συμπεράσματα της έρευνας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας εφαρμόστηκε ποσοτική ανάλυση και για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε διαδικτυακά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η στάση των χρηστών και η υποκειμενική νόρμα συσχετίζονται με την πρόθεση για επιλογή τουριστικού προορισμού με την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενώ ο αντιληπτός έλεγχος δεν συσχετίζεται με την πρόθεση. Η ηλικία δεν συσχετίζεται με καμία μεταβλητή του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για χάρη της έρευνας, το φύλο συσχετίζεται με την στάση και , τέλος, οι ενεργοί χρήστες συσχετίζονται με την στάση, την υποκειμενική νόρμα και την πρόθεση.
The purpose of this thesis is to answer the question of whether and how social media influence the choice of tourist destination so there would be targeted marketing improvement proposals for tourist destinations based on the conclusions of the research. A quantitative analysis was used to conduct the research and a questionnaire, which was distributed online, was used to collect the data. According to the results of the survey, users’ attitudes and subjective norms are associated with the intention to choose a tourist destination using social media, while perceived control is not associated with intention. Age is not correlated with any of the variables of the model used for the sake of research, gender is correlated with attitudes and, finally, active users are correlated with attitudes, subjective norms and intention.
Λέξη κλειδί :Τουρισμός
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τουριστικός προορισμός
Ίνσταγκραμ
Tourism
Social media
Tourist destination
Instagram
Διαθέσιμο από :2020-10-20 21:53:01
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-20 21:53:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kladou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf