ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρία και αφοσίωση στα γυμναστήρια: η συσχέτιση με την ποιότητα ζωής
Εναλλακτικός τίτλος :The association between quality of life, experience and engagement in fitness clubs
Δημιουργός :Κρανά, Γεωργία-Νεφέλη
Συντελεστής :Ψιλούτσικου, Μαρίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8086
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μία ερευνητική προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση των εννοιών της ποιότητας ζωής, της εμπειρίας και της αφοσίωσης του πελάτη στους κλειστούς χώρους άσκησης στην Ελλάδα. Στοιχεία σχετικά με το θέμα που έχουν προαναφερθεί σε προηγούμενες ερευνητικά κείμενα τα οποία θεωρήθηκαν σημαντικά για την πρόοδο της εργασίας παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της εισαγωγής. Οι τρεις βασικές έννοιες που εξετάσθηκαν οριοθετήθηκαν σε γενικότερο πλαίσιο στα πλαίσια της βιβλιογραφικής επισκόπησης όπου παρουσιάστηκαν ορισμοί, προτάσεις και παραδοχές. Μέσα αφενός από τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες που προήλθαν από αναφορές σε προϋπάρχουσα βιβλιογραφία και αφετέρου από την πρακτική παρατήρηση προέκυψαν και εκφράστηκαν γενικά ερευνητικά ερωτήματα τα οποία στη συνέχεια απέδωσαν πιο συγκεκριμένα τρεις ερευνητικές υποθέσεις στις οποίες συμπεριελήφθησαν οι τρεις έννοιες ως μεταβλητές. Στα πλαίσια της συλλογής δεδομένων ποσοτικά στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν με τη βοήθεια στατιστικού προγράμματος ώστε να αποδώσουν αποτελέσματα περιγραφής, ανεξαρτησίας, σύγκρισης και συσχέτισης τόσο των τριών κύριων μεταβλητών όσο και των επιμέρους μεταβλητών τους αλλά και μεταβλητών που αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού του δείγματος που συγκεντρώθηκε. Ακολούθησε σχολιασμός αποτελεσμάτων μέσα από τον οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και η σύνδεση που παρατηρήθηκε μεταξύ τους. Τα συμπεράσματα και ο σχολιασμός τους παρατέθηκαν στη συνέχεια όπου και εξήχθησαν συμπεράσματα για την απόρριψη ή την επιβεβαίωση των υποθέσεων που τέθηκαν αρχικά. Σχολιάστηκαν επίσης τα συμπεράσματα όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή τους. Παρουσιάστηκαν επίσης προτάσεις περαιτέρω έρευνας που θα μπορούσε να διεξαχθεί ως προέκταση της παρούσας μελέτης με σκοπό την εκτενέστερη διερεύνηση της ευρύτερης συσχέτισης των κύριων μεταβλητών και των επιμέρους μεταβλητών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, στο παράρτημα που παρατίθεται αποτυπώνονται αναλυτικά κάποια από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις.
The present work was a research attempt to explore the relationship between the concepts of quality of life, customer experience and customer engagement in terms of fitness clubs in Greece. Data on the topic mentioned in previous research papers that were considered important for the progress of the work were presented in the chapter of introduction. The three main concepts examined were placed in a more general context in the chapter of the literature review in which definitions, suggestions and assumptions were presented. On the one hand, from the already existing information that came from references in pre-existing literature and on the other hand, from the practical observation, general research questions arose and were expressed, which then lead more specifically to three research hypotheses in which the three concepts were included as variables. In terms of data collection, quantitative data were collected through questionnaire which were then analyzed using a statistical program in order to give results of description, independence, comparison and correlation of the three main variables as well as their individual variables and variables related to demographic characteristics of the participants in the survey. This was followed by comments on the results related to the connection observed between the variables. The conclusions and their following commentary section were then presented, where conclusions were drawn either for the rejection or confirmation of the cases initially raised. The conclusions regarding their practical application were also commented. There were also suggestions for further research that could be carried out as an extension of the present study to further investigate the broader correlation between the main variables and the individual variables used. Finally, the appendix lists in detail some of the most important results that emerged from the statistical analysis.
Λέξη κλειδί :Γυμναστήρια
Ποιότητα ζωής
Εμπειρία πελάτη
Αφοσίωση πελάτη
Fitness centres
Quality of life
Customer experience
Customer engagement
Διαθέσιμο από :2020-10-23 10:01:20
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-23 10:01:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krana_2020.pdf

Τύπος: application/pdf