ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι επιδράσεις του στη συνολική εμπειρία πελάτη
Εναλλακτικός τίτλος :The digital transformation and its effects on customer experience
Δημιουργός :Νούκε, Ανδρέα
Συντελεστής :Καρδαράς, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8089
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική διατριβή θα γίνει μια προσπάθεια ελέγχου του βαθμού σύνδεσης των ψηφιακών καινοτομιών, του ψηφιακού μετασχηματισμού και των τεχνολογιών του με την δημιουργία ξεχωριστών, μοναδικών και αξέχαστων εμπειριών αξίας για τους καταναλωτές. Η εργασία παρουσιάζεται σε δύο βασικούς άξονες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό (σε Ελλάδα αλλά και παγκόσμια) και την ψηφιακή εμπειρία του πελάτη μέσα από το ταξίδι που ακολουθεί και τα ψηφιακά σημεία επαφής. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, ενώ στην πορεία πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν, με τη χρήση του στατιστικού εργαλείου SPSS. Τα συμπεράσματα φανερώνουν πως πράγματι υπάρχει σχέση σύνδεσης και εξάρτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού με την δημιουργία καταναλωτικών εμπειριών αλλά και με τις δύο βασικές έννοιες που εντοπίζονται στην έρευνα, την «ικανοποίηση» και την «προσήλωση». Η συγκεκριμένη σχέση δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά από δημογραφικά χαρακτηριστικά.
In this dissertation an attempt will be made to control the degree link between digital transformation and the creation of unique and unforgettable customer experiences. The thesis is presented in two main axes. The first one refers to the digital transformation (in Greece but also worldwide) while the second one highlights the customer's digital experience through the digital journey.The data collection was done through a specially designed questionnaire, while thestatistical analysis of the results collected was carried out, using the SPSS statistical tool. The conclusions show that there is a strong connection and dependence between digital transformation and the creation of unique customer experiences (satisfaction and loyalty remain the key concepts).This correlation does not seem to vary significantly by demographic characteristics.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Εμπειρία πελάτη
Ταξίδι του πελάτη
Προσήλωση
Ικανοποίηση
Digital transformation
Customer experience
Customer Journey
Loyalty
Satisfaction
Διαθέσιμο από :2020-10-20 23:47:59
Ημερομηνία έκδοσης :28-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-20 23:47:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nouke_2020.pdf

Τύπος: application/pdf