ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση κοινωνικού αντίκτυπου προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: μελέτη περίπτωσης: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Εναλλακτικός τίτλος :Social impact assessment of CSR programs: case study: GEK TERNA
Δημιουργός :Χρηστάκη, Ιωάννα
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8092
Περίληψη :Τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων που την επιλέγουν ως φιλοσοφία και γνώμονα στη χάραξη στρατηγικής, δυνητικά επιφέρουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, τόσο για τις ίδιες όσο και για τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων. Η αξιολόγηση του Κοινωνικού αντίκτυπου, αποτυπώνει την πρόοδο της επιχείρησης αναφορικά με την κοινωνική προσφορά της. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην μελέτη και διερεύνηση της παραπάνω σχέσης, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο πεδίο μελέτης στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για την διεκπεραίωση της μελέτης αξιολόγησης αφού μελετήθηκαν έξι ερευνητικά εργαλεία και μέθοδοι, επιλέχθηκε η μεθοδολογία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε προς μελέτη ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στο χαρτοφυλάκιο του έχει μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του.
The Corporate Social Responsibility programs of the companies that choose it as a philosophy and a guide in the formulation of strategy, potentially bring a positive social impact, both for themselves and for the final beneficiaries of the actions. The Social Impact Assessment captures the company's progress in terms of its social contribution. The present thesis aims to study and investigate the above relationship, which is a highly controversial field of study in the existing literature. The methodology of the Organization for Economic Cooperation and Development was selected to carry out the evaluation study after studying six research tools and methods. In the context of the elaboration of the present thesis, GEK TERNA Group was selected for study. In its portfolio it has a large number of Corporate Social Responsibility actions, in all its areas of activity.
Λέξη κλειδί :Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Κοινωνικός Aντίκτυπος
Αξιολόγηση
Corporate Social Responsibility (CSR)
Social Ιmpact
Assessment
Διαθέσιμο από :2020-10-24 16:40:39
Ημερομηνία έκδοσης :29-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-24 16:40:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Christaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf