ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγικές ταχείας ανάπτυξης εσόδων στη μετα-κορωναϊό εποχή: περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής
Εναλλακτικός τίτλος :Fast growth revenue strategies in the post-COVID-19 era: Ethniki Insurance company
Δημιουργός :Λούτας, Δημήτριος
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8093
Περίληψη :Πρωταρχικός στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση των βέλτιστων στρατηγικών αποφάσεων που θα συντελέσουν στην ταχύτερη ανάπτυξη των εσόδων της ελληνικής εταιρίας «Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.Ε.Γ.Α..» μετά από την πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση που είναι αποτέλεσμα του φονικού ιού κορωναϊού, COVID-19. Η αξιολόγηση των στρατηγικών θα επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και των συνθηκών που διαμορφώθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο σε σχέση με την παγκόσμια αλλά και την εθνική οικονομία. Εκτός από τα παραπάνω, η έρευνα θα προσπαθήσει να δώσει κατεύθυνση για την δημιουργία ενός πλάνου αντιμετώπισης κρίσεων, ανεξαρτήτως κλάδου, που θα προλαμβάνει μελλοντικούς κινδύνους και θα προασπίζει τις λειτουργίες της εκάστοτε εταιρίας με σκοπό σε περιόδους κρίσεων να επιτυγχάνονται στόχοι και οράματα με τα κατά το δυνατόν λιγότερα κόστη. Αναφορικά με την ερευνητική μεθοδολογία, επιλέχθηκε για την άντληση των δεδομένων η ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις εις βάθος με υψηλά διευθυντικά στελέχη της εταιρίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται επιγραμματικά τα πρωτογενή δεδομένα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων όπου με τη σειρά τους οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και μελλοντικών προοπτικών. Τέλος, η δομή της εργασίας αποτελείται από τα εξής κεφάλαια:1. Επιτελική σύνοψη2. Στόχοι έρευνας3. Σημαντικότητα έρευνας4. Εισαγωγή5. Βιβλιογραφική επισκόπηση6. Ερευνητικά ερωτήματα7. Μεθοδολογία έρευνας8. Συλλογή δεδομένων9. Μελέτη περίπτωσης – Εθνική ασφαλιστική10. Αποτελέσματα εσόδων εταιρίας11. Συμπεράσματα12. Βιβλιογραφικές αναφορές13. Παράρτημα
The primary goal of the research is the analysis of the best strategic decisions that will contribute to the faster revenue growth of "National Insurance SA" after the unprecedented economic recession that is a result of the deadly coronavirus, COVID-19. The evaluation of the strategies will be achieved through the analysis of the internal and external environment of one of the top representatives of the Greek insurance market and the conditions that developed during this period in relation to the global and national economy. In addition, the research will try to give crisis management solutions, regardless of industry, which will prevent future risks and will support a company’s operations to achieve goals and visions in times of crisis at the lowest possible cost. Regarding the research methodology, the qualitative research was selected for the data extraction. In particular, in-depth interviews were conducted with senior executives of the company. Then, the primary data that emerged from the results of the interviews are briefly presented and they lead to the conclusions and future perspectives.Finally, the structure of the research consists of the following chapters:1. Executive summary2. Research objectives3. Importance of research4. Introduction5. Literature review6. Research questions7. Research methodology8. Data collection9. Case study - National insurance S.A.10. Results of company’s revenues11. Conclusions12. References13. Annex
Λέξη κλειδί :Στρατηγικές ανάπτυξης
Διαχείριση κρίσεων
Διαχείριση εσόδων
Ασφαλιστικός κλάδος
Growth strategies
Crisis management
Revenue management
Insurance industry
Διαθέσιμο από :2020-10-26 16:28:06
Ημερομηνία έκδοσης :15-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-26 16:28:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Loutas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf