ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακός μετασχηματισμός και επιδράσεις του στο πεδίο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Εναλλακτικός τίτλος :Digital transformation and effects on the field of human resources management
Δημιουργός :Λίγγος, Σωτήριος
Συντελεστής :Πουλούδη, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πολυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8103
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών συστημάτων και των λειτουργιών στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των πτυχών της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων έχει καταστεί εφικτός μετά την εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά στο πεδίο των επιχειρήσεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των λειτουργιών τους και δη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί ως μέσο για τη βελτίωση της απόδοσής τους και ως μέσο για την απόκτηση βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.Η βιβλιογραφία υποδεικνύει πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πληροφοριακών συστημάτων, με εκμετάλλευση της υπολογιστικής νέφους, της τεχνητής νοημοσύνης, της διασύνδεσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων σε λιγότερα στο πλήθος ενιαία συστήματα, η μεταφορά των συστημάτων αυτών σε κατάλληλες πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση των στελεχών διοίκησης και των εργαζομένων, μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη προσέλκυση και πρόσληψη εργαζομένων, την προσέλκυση ταλέντου, τη διατήρηση του προσωπικού, την ενισχυμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη τους και εν γένει να προσφέρει σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά μία μοναδική εμπειρία.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η IBM, τη μελέτη περίπτωσης της οποίας εξετάζει η παρούσα πτυχιακή εργασία. Η IBM επένδυσε σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τις πλατφόρμες για κινητές έξυπνες συσκευές και την υπολογιστική νέφους, έχοντας αποκομίσει σημαντικά οφέλη τόσο σε ό,τι αφορά στη διατήρηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη και ικανοποίηση των εργαζομένων όσο και σε ό,τι αφορά στους οικονομικούς πόρους που δαπανώνται για τις σχετικές λειτουργίες. Εντοπίζονται κάποια κενά στην υφιστάμενη βιβλιογραφία, τα οποία επιχειρούνται να καλυφθούν μέσω της παρούσης και ειδικά σε ό,τι αφορά στην πρόταση ενός μοντέλου ψηφιακού μετασχηματισμού το οποίο θα μπορέσει να έχει ευρεία εφαρμογή ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίησης και του μεγέθους της εκάστοτε επιχείρησης.
This thesis addresses the field of information systems digital transformation and specifically systems used in the Human Resources Management functions. The digital transformation of all facets of society and the economy, including businesses, has become possible following the evolution of technology in recent years. As far as the field of business is concerned, the digital transformation of their functions, in particular human resources management, acts as a means of improving their performance and as a means of obtaining a sustainable competitive advantage. The literature suggests that the digital transformation of information systems, using cloud computing, artificial intelligence, the interconnection of all information systems into fewer in-crowd single systems, the transfer of these systems to mobile platforms to serve HR executives and employees, can enable better employees attraction and recruitment, talent attraction, staff retention, offer employees with enhanced and personalized education and development and in general offer each employee a unique experience.A typical example is IBM, whose case study is examined in this thesis. IBM has invested heavily in the digital transformation of Human Resources Management functions, with an emphasis on artificial intelligence, mobile smart platforms and cloud computing, having reaped significant benefits both in terms of employee retention, education, development and satisfaction and in terms of the financial resources spent on the functions in question.Some gaps in the existing literature are identified in this thesis, which attempts to fill them. More specifically, this thesis attempts to propose a digital transformation model that can be widely applied regardless of the sector of activity and the size of the company concerned.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Πληροφοριακά συστήματα
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Digital transformation
Information systems
Human Resources Management
Διαθέσιμο από :2020-10-31 12:31:34
Ημερομηνία έκδοσης :23-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-31 12:31:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lingos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf