ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών «Πρακτική Άσκηση - Τμήμα εσωτερικής αγοράς και συγχρηματοδοτούμενων έργων της European Profiles»
Δημιουργός :Μαμτζέλλης, Μιχάλης
Συντελεστής :Πουλούδη, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :181σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8351
Περίληψη :Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αναλύονται οι μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για τον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών και η παραμετροποίηση και εφαρμογή σε μελέτη περίπτωσης ενός συλλογικού θεσμικού φορέα του δημοσίου από ομάδα υλοποίησης του Τμήματος Εσωτερικής Αγοράς και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της European Profiles Α.Ε. Αναλυτικότερα μέσα από την ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την θεωρία, αναδεικνύονται τα προβλήματα που πυροδότησαν την ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών που προσφέρουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να κυριαρχήσουν στον κλάδο τους αλλά και τους δημόσιους φορείς τη δυνατότητα εκσυγχρονίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.Καθώς ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών εξυπηρετεί στην εκτίμηση κόστους αλλά και στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα εντός μία επιχείρησης/ οργανισμού είναι άμεσα συνδεδεμένος ώς εργαλείο επίτευξης μακροχρόνιων στόχων αλλά και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα από την εκτενέστατη βιβλιογραφία που έχει αφιερωθεί στην ανάδειξη της μεθοδολογίας αυτής ώς ένα από τα βασικότερα εργαλεία οργάνωσης και διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι εμφανές ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις πολλές φορές έρχονται αντιμέτωπες με την ίδια τους τη φύση. Απαρτιζόμενες από ανθρώπους οι επιχειρήσεις αποτελούν έναν ζωντανό οργανισμό και όπως όλοι οι οργανισμοί πρέπει να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους για να επιβιώσουν, αυτή η ανάγκη για προσαρμογή έθεσε τα θεμέλια της ανάπτυξης της μεθοδολογίας ανασχεδιασμού των διαδικασιών. Οι πηγές εντοπίζονται από τις αρχές του 90' μέχρι και σήμερα. Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων αλλά και την ίδια τη κοινωνία, οι επιχειρήσεις καλούνται να ενστερνίστούν ό,τι μπορεί να τους προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία με αποτέλεσμα την μεταβολή των διαδικασιών. Όπως αναφέρεται και σε πολλές πηγές η τεχνολογία και η ανάδειξη νέων καινοτόμων συστημάτων που έχουν εφαρμογή στο περιβάλλον των επιχειρήσεων πραγματοποιείται σήμερα με πρωτόγνωρο για τα δεδομένα ρυθμό και αυτό έχει ώς συνέπεια η ανάγκη για ανασχεδιασμό των διαδικασιών να αποτελεί επιτακτική ανάγκη και μάλιστα γρήγορη. Αυτό το έχουν εντοπίσει πολλοί ερευνητές ανά το κόσμο και για αυτό ακριβώς το λόγο ολοένα και περισσότερα άρθρα κάνουν αναφορά για μεθόδους γρήγορης προσαρμογής των διαδικασιών αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες που έρχονται στο προσκήνιο. Επιχειρήσεις όπως η European Profiles A.E καθώς ο σκοπός λειτουργίας τους τις υποχρεώνει να είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τρίτους, οφείλουν να είναι διαρκώς ενημερωμένες για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και μεταβολές στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας. Καθώς η ίδια παρέχει τέτοιου τύπου υπηρεσίες στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης ανασχεδιασμού διαδικασιών ενός από τους πελάτες της που εξυπηρέτησέ πρόσφατα.
In the context of this dissertation, the methodologies that have been developed for the Business Process Reengineering and the application in a real case study of a collective public institution by an implementation team of the Department of Internal Market and Co-financed Projects of European Profiles are presented. Moreover, through the analysis of the existing literature on theory, the problems that triggered the development of new techniques and methods are highlighted, they offer to modern companies a competitive advantage to dominate their industry and to public bodies chances to modernize their services. As the Business Process Reengineering serves in the estimation of costs but also in the optimization of the processes that take place within a company/ organization/ institution, it is directly connected as a tool for achieving long-term goals but also a competitive advantage. Through an extensive literature that has been dedicated to the emergence of this methodology as one of the most basic tools for the organization and management of modern businesses, it is clear that companies themselves are often confronted with their own nature. Human-made businesses are similar to living organism, and as all organisms must adapt to their environment in order to survive, this need for adaptation laid the foundation for the development of Business Process Reengineering. The sources are located from the early 90's until today. As technological developments affect all sectors of activity but also society itself, companies are called upon to embrace what modern technology can offer them, resulting in changing processes. As mentioned in many sources, the technology and the emergence of new innovative systems that are applied in the business environment is carried out today at an unprecedented pace and this has the consequence that the need to redesign processes is an urgent need and even fast. This has been identified by many researchers around the world and that’ s the reason nowadays more and more articles are referred to methods for quickly adapting processes utilizing the latest technologies that are coming to the fore.Corporations such as European Profiles A.E define their purpose of operation to provide consulting services to third parties, as a result they must be constantly informed about current technological developments and changes in the legal and institutional framework of each country. As they provide such services in the context of this dissertation, a case study of one of their recent client is presented.
Λέξη κλειδί :Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών
Μείωση κόστους διαδικασιών
Τεχνολογικές εξελίξεις
Μεταβολή
Νομοθετικό πλαίσιο
Θεσμικό πλαίσιο
Optimization
Reduction of process costs
Business process reengineering
Διαθέσιμο από :2021-02-08 13:13:24
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-08 13:13:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mamtzellis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf