ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνολογίες προσομοίωσης και αυτοματισμού για τη βελτίωση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας
Εναλλακτικός τίτλος :Simulation and automation technologies for improving supply chain functions
Δημιουργός :Μικράκης, Ιωάννης
Συντελεστής :Μπουρνέτας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8382
Περίληψη :Σκοπός της διπλωματικής είναι η παρουσίαση και ανάλυση παραδειγμάτων εφαρμογής τεχνολογιών προσομοίωσης και αυτοματισμού για τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας διαφορετικών βιομηχανιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό έλαβε χώρα μία βιβλιογραφική επισκόπηση μελετών των εξής τεχνολογιών προσομοίωσης και αυτοματισμού: α) ψηφιακά δίδυμα, β) αναλυτική μεγάλων δεδομένων, γ) τρισδιάστατη εκτύπωση, δ) μη επανδρωμένα αυτόνομα οχήματα και αεροσκάφη και ε) συνεργατικά ρομπότ. Από την ανάλυση των παραπάνω τεχνολογιών διαπιστώθηκε ότι στο περιβάλλον των εφοδιαστικών αλυσίδων έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται ριζικές αλλαγές, που συνεχώς θα επεκτείνονται. Με την υιοθέτηση μίας ή περισσότερων από τις αναλυόμενες τεχνολογίες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες αναμένεται να αποκτήσουν ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο αυτοματισμού, στο οποίο ο άνθρωπος και οι μηχανές τουλάχιστον θα συνεργάζονται για την βελτιωμένη απόδοση του συνόλου των σχετικών εργασιών. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας μοιάζει να αντικαθίσταται σχεδόν πλήρως από τις μηχανές σε μία μελλοντική εφοδιαστική αλυσίδα, που θα κυριαρχείται από ρομπότ και μη επανδρωμένα αυτόνομα οχήματα και αεροσκάφη μεταξύ άλλων. Ταυτόχρονα οι τεχνολογίες προσομοίωσης θα λειτουργήσουν συνεπικουρικά στο σχεδιασμό και την οργάνωση των εφοδιαστικών αλυσίδων, επιτρέποντας τη μείωση λαθών, παραλείψεων και καθυστερήσεων, αυξάνοντας τελικά το επίπεδο των παρεχόμενων από τις εφοδιαστικές αλυσίδες υπηρεσιών.
The purpose of the dissertation is to present and analyze examples of the application of simulation andautomation technologies to improve the supply chain of different industries worldwide. For thispurpose, a bibliographic review of existing studies of the following simulation and automationtechnologies took place: a) digital twins, b) big data analytics, c) 3D printing, d) unmannedautonomous vehicles and aircraft, and e) cooperative robots. The analysis of the above technologiesshowed that the supply chain environment is going to face radical changes in the near future. With theadoption of one or more of the analyzed technologies, supply chains are expected to achieve aparticularly high level of automation, in which humans and machines will at least work together toimprove the performance of all supply chain-related tasks. In some cases, the human factor could bealmost completely replaced by machines in a future supply chain, which will be dominated by robotsand unmanned autonomous vehicles and aircraft, among others. At the same time, simulationtechnologies will assist in the design and organization of supply chains, allowing the reduction oferrors, omissions and delays, ultimately increasing the level of services provided by supply chains.
Λέξη κλειδί :Εφοδιαστική αλυσίδα
Προσομοίωση
Αυτοματισμός
Ψηφιακά δίδυμα
Αναλυτική μεγάλων δεδομένων
Τρισδιάστατη εκτύπωση
Μη επανδρωμένα αυτόνομα οχήματα
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Συνεργατικά ρομπότ
Automation
Simulation
Supply chain
Digital twins
Big data analytics
3D printing
Unmanned autonomous vehicles and aircraft
Cooperative robots
Διαθέσιμο από :2021-02-09 14:27:18
Ημερομηνία έκδοσης :02/09/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-09 14:27:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mikrakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf