ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με κατασκευή λογισμικού ανοικτού κώδικα
Εναλλακτικός τίτλος :Study of e-invoicing with the implementation of an open source software
Δημιουργός :Μαραγκόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8389
Περίληψη :Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό καθώς τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι δημόσιοι φορείς συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματα που μπορούν να έχουν από τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Στην Ευρώπη, σημείο αναφοράς είναι η οδηγία 2014/55/ΕΕ η οποία αναφέρει την ανάγκη για κοινό πρότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου μεταξύ των κρατών.Στην Ελλάδα, σημείο αναφοράς για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η Απόφαση 1138/2020 με την οποία οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην Α.Α.Δ.Ε. τα τιμολόγια που εκδίδουν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δημιούργησε έναν νέο φορολογικό μηχανισμό, τον Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για να υποστηρίξουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, επιλέγουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τέτοιων παρόχων με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο.Η παρούσα διπλωματική, αντιλαμβανόμενη τη ζήτηση που έχει η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και τις ευκαιρίες που προσφέρει, παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός λογισμικού ανοικτού κώδικα το οποίο εκτός από τη διαχείριση των τιμολογίων, των εμπορευμάτων και των πελατών της επιχείρησης, προσφέρει κα τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων με την άμεση διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή προσφέρεται ως μια λύση cloud προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμα, ο πηγαίος κώδικας, με μικρές τροποποιήσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον οργανισμό που θέλει να γίνει Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής έχουν χρησιμοποιηθεί βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα οι οποίες χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια από μεγάλους οργανισμούς. Ο κώδικας της εφαρμογής είναι διαθέσιμος σε δημόσιο αποθετήριο προκειμένου να έχει πρόσβαση όλη η κοινότητα των προγραμματιστών και να μπορούν να συνεισφέρουν. Τέλος, υπάρχει διαθέσιμο δοκιμαστικό περιβάλλον όπου παρουσιάζονται οι δυνατότητες της εφαρμογής.
In recent years, Electronic Invoicing is widely used as both businesses and public sectors are aware of the benefits they can have from the use of electronic invoices. In Europe, the reference point is Directive 2014/55/EU which mentions the need for a common standard in electronic invoices between European countries.In Greece, the reference point for Electronic Invoicing is Decision 1138/2020 by which companies are obliged to transmit to I.A.P.R. issued invoices in real time. This resulted to the creation of a new tax mechanism, the Electronic Invoicing Provider. Many companies that do not have the appropriate technological infrastructure to support electronic invoices, choose to use the services of such providers. As a result, the number of such providers has increased in the last year.The present thesis, realizing the demand of Electronic Invoicing and the opportunities it offers, presents the development of an open source software. In addition to managing the invoices, products and customers of the company, the software also offers the possibility of issuing invoices and immediately transmits them on the myDATA platform - IAPR Electronic Books. The application is offered as a cloud solution so that it can be easily used by small and medium companies. Also, the source code, with minor modifications, can be used by an organization that wants to become an Electronic Invoicing Provider. During the development of the software, the open source libraries that have been used are trusted by large organizations for years. The source code is available in a public repository so that it can be accessed by anyone in the open source community. Finally, there is a test environment available where the features of the application are presented.
Λέξη κλειδί :Ψηφιοποίηση
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Λογισμικό ανοικτού κώδικα
Digitalization
Electronic invoicing
IAPR e-books
Electronic invoicing providers
Open source software
Διαθέσιμο από :2021-02-14 15:52:40
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-14 15:52:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maragkopoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf