ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βιώσιμη συσκευασία και έρευνα πρόθεσης καταναλωτή
Εναλλακτικός τίτλος :Sustainable packaging and market research
Δημιουργός :Κοτρότσου, Βασιλική
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπουρνέτας, Αποστόλης (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος , Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8393
Περίληψη :Ο πλανήτης σήμερα αντιμετωπίζει έναν άνευ προηγούμενου αριθμό περιβαλλοντικών προκλήσεων, που προκύπτει από την αυξανόμενη παραγωγή και κατανάλωση των φυσικών πόρων. Συνεπώς, έννοιες όπως κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, έχουν αρχίσει να απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τη επιστημονική κοινότητα, τον κόσμο των επιχειρήσεων και τις κυβερνήσεις παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, η βιώσιμη συσκευασία διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην βιομηχανία των Logistics, και στην προσπάθεια μετάβασης σε μία κυκλική οργάνωση της οικονομίας.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιήθηκε μία συστηματική βιβλιογραφική έρευνα, με σκοπό να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμες στρατηγικές στην Βιομηχανία της Συσκευασίας, καθώς και πεδία που διαπιστώθηκαν ελλείψεις και συνεπώς απαιτείται επιπλέον έρευνα. Επιπλέον, υλοποιήθηκε έρευνα αγοράς προκειμένου να προκύψει πολύτιμη γνώση, σχετικά με την πρόθεση του καταναλωτή να αγοράσει βιώσιμης συσκευασίας προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου που βασίζεται στην θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 307 συμμετέχοντες στην έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς σε νέους Έλληνες καταναλωτές. Μέσω παραγοντικής ανάλυσης, προέκυψαν τέσσερις παράγοντες, από ένα σύνολο έντεκα μεταβλητών, που φαίνεται να επηρεάζουν την πρόθεση του καταναλωτή να αγοράσει βιώσιμης συσκευασίας προϊόντα. Τέλος, μέσω στατιστικής ανάλυσης, διαμορφώθηκε μία γενικότερη εικόνα σχετικά με το προφίλ των Ελλήνων καταναλωτών αναφορικά πάντα με ζητήματα βιώσιμης συσκευασίας, παρέχοντας πλούσια πηγή ενημέρωσης για τους κατασκευαστές συσκευασίας, τις εταιρίες και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.
Nowadays, the planet faces an unprecedented number of environmental challenges, arising from the increasing pressure from the production and consumption of natural resources. Concepts such as circular economy, sustainable development and environmental protection, are therefore of great concern to the scientific community, the business world and governments worldwide. In this context, sustainable packaging plays an increasingly important role in the Logistics industry, and in the effort to transition from a linear to a circular economy.In the present dissertation, a systematic literature review was conducted, in order to highlight best practices, innovative technologies and sustainable strategies in the Packaging Industry, as well as, areas where deficiencies were identified, and therefore additional research is required.In addition, market research was conducted to gain valuable insights into the consumer's intention to purchase sustainable packaging products in order to promote sustainable development. More specifically, through a carefully designed questionnaire, based on the Theory of Planned Behavior, data were collected from 307 responders, in order to investigate the factors that influence the willingness to pay of young Greek consumers. Through Principal Component analysis, four factors emerged, from a total of eleven variables, that affect the consumer's intention to buy sustainable packaging products. Finally, through statistical analysis, a general picture was formed on the profile of Greek consumers, always regarding sustainability issues, providing a valuable source of information for packaging manufacturers, companies and policy makers.
Λέξη κλειδί :Κυκλική οικονομία
Παράγοντες πρόθεσης αγοράς
Παραγοντική ανάλυση
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
Βιώσιμη συσκευασία
Circular economy
Influential factors
Factor analysis
Supply chain management
Sustainable packaging
Διαθέσιμο από :2021-02-16 19:36:20
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-16 19:36:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kotrotsou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf