ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το digital marketing ως εργαλείο του καταναλωτή και ο καθοριστικός του ρόλος στη διαδικασία σύγκρισης προϊόντων/υπηρεσιών
Δημιουργός :Σινάνη, Αικατερίνη
Συντελεστής :Φραϊδάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8395
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου του ψηφιακού μάρκετινγκ ως εργαλείο του καταναλωτή και η σύγκριση της χρήσης του για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Η μεθοδολογική προσέγγιση διερεύνησης του θέματος περιλάμβανε τη δευτερογενή μελέτη μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης των πλέον σχετικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών αλλά και τη πρωτογενή μελέτη μέσω σύνταξης, διανομής ερωτηματολογίων σε 54 συμμετέχοντες και περιγραφική-στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.Όπως διαπιστώθηκε, οι καταναλωτές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τις αγορές προϊόντων κι υπηρεσιών στα φυσικά καταστήματα, ενώ απέναντι στις διαδικτυακές αγορές, παρουσιάζουν μετριοπαθείς προς θετικές εντυπώσεις, με το ποσοστό παρερμηνείας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζεται από φυσικό κατάστημα να είναι μικρότερο σε σύγκριση με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επιπλέον, οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν μια αγορά μέσω ιστοσελίδας περισσότερο από ότι μέσω εφαρμογών ή κοινωνικών δικτύων. Από την άλλη μεριά, το αποτελεσματικότερο μέσο προσέλκυσης των χρηστών ως μέσο επικοινωνίας διαφήμισης φάνηκαν να είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων που αγοράζονται από τους χρήστες διαδικτυακά είναι τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης ενώ στον τομέα των υπηρεσιών αναδείχθηκε ως πιο δημοφιλής η ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών. Μεταξύ των παραγόντων αποθάρρυνσής των συμμετεχόντων για τις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων, κυριότερος αναδείχθηκε η άυλη φύση τους ενώ για τις ηλεκτρονικές αγορές υπηρεσιών αναδείχθηκε η έλλειψη εμπιστοσύνης και η έλλειψη ευνοϊκών αξιολογήσεων. Η ευρεία διαθεσιμότητα των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών αναδείχθηκε ως κυριότερος ενθαρρυντικός παράγοντας διαδικτυακής αγοράς προϊόντων και (σε μικρότερο βαθμό) υπηρεσιών.Αναφορικά με την πρόθεση της διαδικτυακής αγοράς των καταναλωτών βάση της ήρεμης και αντιστοίχως επιβαρυμένης ψυχολογικής τους κατάστασης, αναδείχθηκε μεγάλη θετική πρόθεση αγοράς για ένα προϊόν σε σχέση με μια υπηρεσία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση. Επιπλέον, προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της προτίμησης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, με τα προϊόντα να επιλέγονται από μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών έναντι των υπηρεσιών. Αναδείχθηκε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην πρόθεση και διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών για προϊόντα. Ειδικότερα, περισσότερες γυναίκες τόσο σε ήρεμη όσο και σε επιβαρυμένη ψυχική κατάσταση βρέθηκαν να αγοράζουν περισσότερα προϊόντα σε σχέση με τους άντρες, ενώ για την αγορά υπηρεσιών δεν αποκαλύφθηκε παρόμοια συσχέτιση. Όπως συμπεραίνεται, στο δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον του διαδικτυακού μάρκετινγκ, η διερεύνηση των καταναλωτικών τάσεων και προθέσεων αλλά και της επίδρασης της ψυχολογίας του καταναλωτή μπορεί να πυροδοτήσει μεγαλύτερη συσχέτιση του χρήστη με το προϊόν ή την υπηρεσία δημιουργώντας νέους δρόμους κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
The purpose of the thesis was the investigation of the role of digital marketing as a cosumer’s tool and the comparison between e commerce adoption for purchases of products and services. The methodological approach to investigating the issue included the secondary study through a literature review of the most relevant and scientifically approved studies but also the primary study through the writing and distribution of a custom-made questionnaire to 54 participants and descriptive-statistical analysis of their results.As it was indicated, most consumers declare pure satisfaction with the purchases of products and services in physical stores, and moderate impressions with online markets, they present moderately to positive impressions, with decreased confusion for the product or service purchased from a physical store compared to online store.In addition, most internet users are encouraged to make a purchase through a website rather than through applications or social networks. On the other hand, the most effective means of attracting users as advertising communicators appeal to be social networks. The most popular product categories bought by users online are clothing and footwear, while in the service sector electronic bill payment emerged as the most popular.Among the factors discouraging the participants for the electronic purchases of products, the main one revieled was their intangible nature, while for the electronic purchases of services the lack of trust and the lack of favorable evaluations emerged. The wide availability of online products and services has emerged as a major motivating factor in the online marketplace of products and (to a lesser extent) services.Regarding the intention of the online market of consumers based on their calm or burdened psychological state, a great positive buying intention for a product as well as a service emerged. In addition, there was a statistically significant difference between the market preference for products and services, with products being chosen by a larger number of consumers over services. There was also a statistically significant difference between different genders towards the intention and resume of online purchases for products. In particular, more women, both calm and stressed, were found to buy more products than men, while no similar correlation was found for the purchase of services.As it turns out, in the dynamically evolving environment of internet marketing, exploring consumer trends and intentions as well as the impact of consumer psychology can trigger greater user interaction with the product or service creating new paths of profitability and efficiency for retailers.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακό μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό λιανικόεμπόριο
Υιοθέτηση
Προϊόν
Υπηρεσίες
Digital marketing
E-commerce
Adoption
Product
Services
Διαθέσιμο από :2021-02-15 21:30:36
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-15 21:30:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sinani_2021.pdf

Τύπος: application/pdf