ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καινοτόμος εργασιακή συμπεριφορά στον δημόσιο τομέα
Εναλλακτικός τίτλος :Innovative work behaviour in public section
Δημιουργός :Έλληνας, Νικόλαος
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8422
Περίληψη :Ζούμε στον 21ο αιώνα και βλέποντας την 4η Βιομηχανική Επανάσταση να είναι προ των πυλών, ή ακόμη και σε μερικές περιπτώσεις να έχει μπει ήδη στην ζωή μας, οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν πως η στροφή προς την καινοτομία ίσως είναι η απάντηση σε μια σειρά από προβλήματα που υπάρχουν αλλά και όσων θα προκύψουν με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη των παραγόντων που θα δημιουργήσουν αλλά και θα εγκαθιδρύσουν την καινοτόμο εργασιακή συμπεριφορά των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.Το επίκεντρό της εργασίας είναι ο δημόσιος τομέας, γιατί φαίνεται στην διεθνή βιβλιογραφία να έχει δημιουργηθεί μεγάλος διάλογος για την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα, αφήνοντας ελαφρώς στην άκρη τους ηγέτες και τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Ένας δημόσιος τομέας, που μπορεί να είναι συχνά δέκτης αρνητικών σχολίων, ειδικά στην Ελλάδα, προσπερνώντας ή και αγνοώντας το γεγονός πως οι διεργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν είναι κομβικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Γι’ αυτό τον λόγω η έρευνά μας θα ασχοληθεί με την καινοτομία στην εργασιακή συμπεριφορά στον δημόσιο τομέα.Στην εν λόγω πτυχιακή εργασία, πρώτα, κάνουμε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις βασικές μεταβλητές που λαμβάνουμε υπ’ όψη στις υποθέσεις μας, διεξάγουμε μια επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για να προσδιορίσουμε την εγκυρότητα κατασκευής του μοντέλου μέτρησης και δοκιμάζουμε τις υποθέσεις μας χρησιμοποιώντας αναλύσεις παλινδρόμησης πολλαπλών επιπέδων, χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο SPSS. Τέλος, κάνουμε μια συμπερασματική συζήτηση για τα ευρήματα της μελέτης μας προσπαθώντας να αναδείξουμε τρόπους με τους οποίους ο δημόσιος τομέας θα μπορέσει να ενισχύσει την καινοτόμο συμπεριφορά των εργαζομένων του.
We live in the 21st century and witnessing the 4th Industrial Revolution just around the corner, or even in some cases already in our lives, most studies agree that the shift to innovation may be the answer to several problems that exist but also those that will arise with the adoption of new technologies. In this direction, the purpose of this dissertation is to study the factors that will create and establish the innovative work behaviour of employees in the public sector.The focus is on the public sector, as the international literature seems to have generated a great deal of dialogue on innovation in the private sector, leaving public sector officials and employees officials slightly behind. A public sector, which can often receive negative comments, especially in Greece, bypassing or even ignoring the fact that the processes carried out in it are crucial for the proper functioning of society. That is why our research will focus on innovation in working behaviour in the public sector.In this dissertation, we first review the literature on the key variables we consider in our hypotheses, perform a confirmatory factor analysis to determine the validity of the measurement model, and test our hypotheses using regression analyzes. using the SPSS statistical tool. Finally, we make a concluding discussion of the findings of our study to highlight ways in which the public sector can enhance the innovative behaviour of its employees.
Λέξη κλειδί :Καινοτόμος εργασιακή συμπεριφορά
Δημόσιος τομέας
Ηγεσία
Ψυχική ιδιοκτησία
Εργασιακό περιβάλλον
Innovative work behavior
Leadership
Psychological ownership
Work environment
Public sector
Διαθέσιμο από :2021-03-03 11:52:27
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-03 11:52:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ellinas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf