PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Rebranding στην ασφαλιστική αγορά: μελέτη περίπτωσης Anytime της Interamerican
Alternative Title :Rebranding in insurance market: case study of brand Anytime by Interamerican
Creator :Μουγκογιάννη, Αναστασία
Contributor :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :127σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8530
Abstract :Σε ένα ολοένα περισσότερο ανταγωνιστικό εταιρικό περιβάλλον, η επιβίωση και η επιτυχία των εταιρειών εξαρτάται από την ικανότητά τους να εξελίσσονται με τρόπο ο οποίος τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που εμφανίζονται. Κάποιοι οργανισμοί επιλέγουν να το εταιρικό Rebranding σαν το καλύτερο τρόπο για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Όπως δείχνουν πολλά πραγματικά παραδείγματα rebranding, αυτή η απόφαση θα πρέπει να έρχεται έπειτα από βαθιά ανάλυση και καλό συντονισμό. Οι πελάτες έχουν προϋπάρχουσες αντιλήψεις για τα brands, και αυτές οι αντιλήψεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και όλοι οι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων. Οι λόγοι και τα κίνητρα της αλλαγής παίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και τις ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργήσει μια άσκηση rebranding.Αλλάζοντας τα εικαστικά στοιχεία του brand, όπως το χρώμα και το λογότυπο, και λανσάροντας στοχευμένη επικοινωνιακή στρατηγική, τα στελέχη του μάρκετινγκ επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέες συσχετίσεις του brand στο μυαλό των καταναλωτών και να ενισχύσουν την πρόθεση αγοράς. Το αποτέλεσμα του rebranding ποικίλλει. Κάποια brands καταφέρνουν να μεταδώσουν σωστά τη νέα εικόνα στους πελάτες τους, ενώ άλλα αποτυγχάνουν, ή δε γίνονται αποδεκτά με τη νέα μορφή τους. Κάποιες εταιρείες καταφεύγουν στη στρατηγική του rebranding -η οποία ανήκει στις branding στρατηγικές- για να βελτιώσουν την εικόνα τους, να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές. Αυτή η στρατηγική συνεπάγεται ένα ρίσκο φήμης υψηλού βαθμού, ενώ αποτελεί και μία αρκετά κοστοβόρα διαδικασία.Τα κίνητρα αυτά, καθώς και οι ευκαιρίες αλλά και οι παγίδες που δημιουργούν αποτελούν την εξετάζονται στην παρούσα διπλωματική εργασία, με αφορμή ένα πραγματικό rebranding case study για το ασφαλιστικού brand “Anytime” της εταιρείας INTERAMERICAN που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019.
In an increasingly competitive corporate environment, the survival and success of companies depends on their ability to evolve in a way that enables them to meet the challenges that arise. Some organizations choose Corporate Rebranding as the best way to stay competitive.As many real rebranding examples show, this decision should come after deep analysis and good coordination. Customers have pre-existing perceptions of brands, and these perceptions should be taken seriously, and all internal stakeholders, including employees, play an important role. The reasons and motivations for change also play a very important role in the planning and opportunities that a rebranding exercise can create. Some brands manage to properly convey the new image to their customers, while others fail, or are not accepted in their new form. Some companies resort to rebranding strategy - which is part of branding strategies - to improve their image, strengthen their market position and retain as many consumers as possible. This strategy involves a high degree of reputation risk, and is a rather costly process.By changing the visual elements of the brand, such as color and logo, and launching a targeted communication strategy, marketing executives seek to create new brand correlations in the minds of consumers and strengthen the purchase intention. The result of rebranding varies.These incentives, as well as the opportunities and the pitfalls they create are examined in this dissertation, on the occasion of a real rebranding case study for the insurance brand "Anytime" of the company INTERAMERICAN that took place in October 2019.
Subject :Ασφαλιστική αγορά
Στρατηγική
Επικοινωνία
Rebranding
Insurance
Marketing
Brand
Date Available :2021-04-07 12:54:03
Date Issued :04/07/2021
Date Submitted :2021-04-07 12:54:03
Access Rights :Free access
Licence :

File: Mougogianni_2021.pdf

Type: application/pdf