PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Ο αντίκτυπος της επωνυμίας του εργοδότη (employer branding) στις αντιλήψεις και αντιδράσεις των υποψηφίων: ο διαμεσολαβητικός ρόλος της τεχνολογίας
Alternative Title :The impact of employer branding on applicants' perceptions and reactions: the mediating role of technology
Creator :Γερούκη, Άντζελα
Contributor :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βακόλα, Μαρία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :136σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8580
Abstract :Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, των ραγδαίων και μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας, οι οργανισμοί και δη οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού καλούνται να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, αναπτύσσοντας καινοτόμες και αποτελεσματικές στρατηγικές, τοποθετώντας στο επίκεντρό τους τον ανθρώπινο παράγοντα. Η εκτεταμένη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (SNWs) σε συνδυασμό με τη μετάβαση της παραδοσιακής από στόμα σε στόμα διάδοσης πληροφοριών (tWOM) αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών ως εργοδότες στην ηλεκτρονική μορφή της (eWOM), η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μία σειρά αξιοσημείωτων οργανωσιακών αποτελεσμάτων, τείνει να προσελκύει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της επίδρασης της ηλεκτρονικής διάδοσης πληροφοριών μέσω των εξειδικευμένων πλατφορμών αξιολόγησης εργοδοτών και πιο συγκεκριμένα του Glassdoor, στις αντιλήψεις, αντιδράσεις και συμπεριφορικές προθέσεις των δυνητικών υποψηφίων απέναντι σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό ως εργοδότη. Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη ποσοτική έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν συνολικά 329 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν ενεργοί αναζητούντες εργασία την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η ανάπτυξη των υποθέσεων βασίστηκε στο ήδη υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο και έγινε προσπάθεια διεύρυνσης αυτού, μέσω του συνδυασμού των εξεταζόμενων μεταβλητών με έναν πρωτότυπο τρόπο. Τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία υπέδειξαν ότι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται μέσω της λήψης τόσο θετικής όσο και αρνητικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης γύρω από την ελκυστικότητα, το κύρος ενός οργανισμού ως εργοδότη και τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά του επιδρούν στις συμπεριφορικές προθέσεις των υποψηφίων, όπως στις προθέσεις τους να επιδιώξουν επαγγελματική απασχόληση στον ίδιο και να τον συστήσουν σε άλλους αναζητούντες εργασία ως μέρος εργασίας, είναι απόλυτα εναρμονισμένα με προγενέστερα συναφή ερευνητικά εγχειρήματα. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη μοντέλου πρόβλεψης των συμπεριφορικών προθέσεων των υποψηφίων από όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες στην περίπτωση της θετικής λήψης πληροφοριών από πρώην και υφιστάμενους εργαζομένους στο Glassdoor.
In the age of digital transformation, rapid and changing technological developments and the globalized labor market, the organizations and especially human resources professionals are called to respond and successfully meet the modern challenges of the digital age, by developing innovative and effective strategies focusing on the human factor. The widespread use of social networking sites (SNWs) in conjunction with the transition from traditional word-of-mouth (tWOM) about the attributes of organizations as employers to its electronic form (eWOM), which is inextricably linked with a number of remarkable organizational results, tends to attract more and more intense research interest in recent years. The main purpose of the present study was to investigate the impact of the electronic word of mouth through specialized employer review platforms and more specifically Glassdoor, on the perceptions, reactions and behavioral intentions of potential candidates towards a specific organization as an employer. For this purpose, a quantitative survey was conducted using an electronic questionnaire completed by a total of 329 participants, who were active job seekers during this period. The development of the hypotheses was based on the already existing theoretical background and an attempt was made to expand it, by combining the examined variables in an original way. The research findings, which indicated that perceptions formed through both positive and negative electronic information about attractiveness, prestige of an organization as an employer and its organizational characteristics, affect the behavioral intentions of candidates such as their intentions to seek employment and recommend this specific organization to other job seekers, are fully in line with previous related research projects. In addition, the existence of a model for predicting the behavioral intentions of the candidates was confirmed by all the aforementioned factors in case of positive receipt of information from former and existing employees at Glassdoor.
Subject :Επωνυμία εργοδότη
Αντιδράσεις υποψηφίων
Ηλεκτρονική διάδοση πληροφοριών
Οργανωσιακή ελκυστικότητα
Οργανωτικά χαρακτηριστικά
Employer branding
Applicants’ reactions
Electronic Word of Mouth (eWOM)
Organizational attractiveness
Organizational attributes
Date Available :2021-04-26 14:50:43
Date Issued :04/15/2021
Date Submitted :2021-04-26 14:50:43
Access Rights :Free access
Licence :

File: Gerouki_2021.pdf

Type: application/pdf