ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηγεσία & συναισθηματική νοημοσύνη για την αντιμετώπιση του Covid-19
Εναλλακτικός τίτλος :The role of leadership and emotional quotient in the battle against Covid-19
Δημιουργός :Σεμερτζιάν, Σουρέν-Σωτήριος
Συντελεστής :Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8588
Περίληψη :H παρούσα εργασία διενεργείται με σκοπό να εστιάσουμε στις έννοιες της ηγεσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης ξεχωριστά την κάθε μια και έπειτα συνδυαστικά. Η μελέτη αυτή προσεγγίζει τις δύο (2) αυτές έννοιες με τρόπο ώστε ο συνδυασμός τους να είναι ένα «όπλο»το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η πανδημική κρίση που όλοι βιώνουμε. Μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της σκιαγράφησης των παραπάνω εννοιών γίνεται και εννοιολογική προσέγγιση της κρίσης, όπως επίσης και αναφορά συγκεκριμένων καταστάσεων κρίσης. Η παρούσα έρευνα είναι ποιοτικού περιεχομένου καθώς θέλαμε να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος της πανδημικής κρίσης μέσα απο τις συνεντεύξεις, ενώ κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας είχαμε βιώσει μόνο δύο (2) lockdown, οπότε τα αποτελέσματα και τα ερωτήματα της έρευνας ευθυγραμμίζονται με τα τότε δεδομένα.Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας ήταν η διαδικτυακή συνέντευξη, η οποία λάμβανε χώρα μετά από επιλογή των υποψηφίων συνεντευξιαζόμενων μέσω της πλατφόρμας του LinkedIn, ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν την ισχύ ή μη των υπό εξέταση μεταβλητών. Οι μεταβλητές αυτές είναι χωρισμένες σε τρείς (3) θεματικούς άξονες, ενώ στο κάθε έναν από αυτούς έχουμε και αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα.Η πρωτοτυπία αυτής της έρευνας έγκειται στο γεγονός της διεξαγωγής της, αφού έλαβε χώρα σε περίοδο πανδημικής κρίσης εξετάζοντας τις συμπεριφορές ανθρώπων κατά της διάρκεια αυτής, αλλά και τη συμβολή της ηγεσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στην διαχείριση της κρίσης. Η έρευνα αυτή διεξάχθηκε σε μια περίοδο όπου απαγορευόντουσαν οι δια ζώσης συναντήσεις οπότε το διαδίκτυο ήταν μονόδρομος. Θεωρώ επίσης ότι λόγω της κατάστασης που βιώναμε όλοι, οι συνεντεύξεις ήταν σε πολύ φιλικότερο ύφος.
The present work is conducted in order to focus on the concepts of leadership and emotional intelligence separately and then in combination. This study approaches these two (2) concepts in such a way that their combination is a "weapon" that can be used to deal with crises, such as the pandemic crisis we all experience. Within the theoretical framework of outlining the above concepts, a conceptual approach to the crisis is made, as well as reference to specific crisis situations. The present research is of qualitative content as we wanted to capture the impact of the pandemic crisis through interviews, while during the present research we had experienced only two (2) lockdowns, so the results and questions of the research are in line with the data then.The methodology used to conduct the survey was the online interview, which took place after selecting the interviewees through the LinkedIn platform, while during the interview respondents are asked to answer questions that examine the validity or not of the variables in question. These variables are divided into three (3) thematic axes, while in each of them we have corresponding research questions which are mentioned below.The originality of this research lies in the fact that it was conducted, after it took place in a period of pandemic crisis, examining the behaviors of people during it, but also the contribution of leadership and emotional intelligence in crisis management. This research was conducted at a time when live dating was banned so the internet was the only way. I also think that because of the situation we all experienced, the interviews were in a much friendlier style.
Λέξη κλειδί :Ηγεσία
Συναισθηματική νοημοσύνη
Διαχείριση κρίσεων
Leadership
Emotional quotient
Crisis management
Covid-19
Διαθέσιμο από :2021-04-29 19:56:46
Ημερομηνία έκδοσης :04/29/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-29 19:56:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Semertzian_2021.pdf

Τύπος: application/pdf