ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες σε περιόδους κρίσης και ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης
Εναλλακτικός τίτλος :The challenges that leaders face during the period of crisis and the role of emotional intelligence
Δημιουργός :Τσέμπογλου, Παρασκευή
Συντελεστής :Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8611
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του ρόλου των ηγετών σεπεριόδους κρίσεις και η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην όλη διαδικασία. Ηπαρούσα μελέτη ξεκινάει με την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για το θέμα,δηλαδή με την ανασκόπηση εννοιών όπως η ηγεσία, η συναισθηματική νοημοσύνη και ηδιαχείριση κρίσεων, για να συνεχιστεί με την αναφορά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκεκαι να ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και με τασυμπεράσματα. Οι τρόποι έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δύο, ο πρωτογενής που αφοράστη συλλογή απαντήσεων από τους ερωτηθέντες – εργαζόμενους σε διευθυντικές θέσεις καιτμήματα ανθρώπινου δυναμικού- με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων και ο δεύτεροςήταν η δευτερογενής που αφορά στην παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε θέματαόπως η ηγεσία, η συναισθηματική νοημοσύνη και η διαχείριση κρίσεων. Τέλος, τααποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μεγαλύτερο δείγμα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ηψυχολογική/συναισθηματική κατάσταση των εργαζομένων παίζει σημαντικό ρόλο στηναποδοτικότητά τους, αποδεικνύοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη σημασία της συναισθηματικήςνοημοσύνης στο χώρο εργασίας.
The purpose of this dissertation is to examine the role of leaders during times of crisis and theimportance of emotional intelligence during these times. This research begins with theoverview of the existing bibliography on the subject, namely the overview of concepts such asleadership, emotional intelligence, and crisis management; it continues with the overview ofthe methodology used and ends with the presentation of the results. The research methods usedwere two; primary sources, which have to do with the collection of the answers of therespondents -employees in managerial positions and in HR departments-, using semi-structuredinterviews; secondary sources, which have to do with the overview of the existing bibliographyon concepts such as leadership, emotional intelligence, and crisis management. The resultsshowed that most of the respondents believes that the emotional/psychological situation of theemployees plays an important role in their efficiency, proving, in that way, the importance ofemotional intelligence in the workplace.
Λέξη κλειδί :Ηγεσία
Συναισθηματική νοημοσύνη
Διαχείριση κρίσεων
Ποιοτική έρευνα
Leadership
Emotional intelligence
Crisis management
Covid-19
Διαθέσιμο από :2021-05-07 00:33:09
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-07 00:33:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsempoglou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf