ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aνάπτυξη smart contract στο ethereum blockchain
Δημιουργός :Βλαχοκυριάκος, Νικόλαος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8738
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός smart contract με σκοπό την διευκόλυνση και την απαλοιφή προβλημάτων που έχουν μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά συμβόλαια που αφορούν την αγοραπωλησία αντικειμένων. Αυτό το smart contract αναπτύχθηκε με σκοπό να διευκολύνει την αγορά μέρους φυσικών αντικειμένων μέσω ψηφιακών μεριδίων. Οι συνιδιοκτήτες θα μπορούν και αυτοί να αποκτούν ή να βγάζουν κέρδος αξιοποιώντας το μερίδιο τους. Συγκεκριμένα, αφού έγινε μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, αναπτύχθηκε smart contract με βάση το Ethereum Blockchain και χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Solidity. Το Smart Contract που αναπτύχθηκε έχει τη δυνατότητα να διαμοιράζει σε πολλούς μέρος ενός έργου τέχνης και να μπορεί ο ιδιοκτήτης του φυσικού αντικειμένου να το πουλάει σε πολλά κομμάτια σε διάφορους ενδιαφερόμενους. Η χρήση εφαρμογών Smart Contract με βάση το Blockchain μπορεί σταδιακά να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά συμβόλαια, να αυξήσει την ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικτύου να επεκταθεί σε διάφορους τομείς όπως η αγοραπωλησία κατοικιών, ο τραπεζικός κλάδος , η αεροπορία και οι υπηρεσίες θεάματος.
The purpose of the dissertation was to develop a smart contract to facilitate and eliminate problems that have to date the traditional contracts concerning the purchase and sale of objects. This smart contract was developed to facilitate the purchase of some physical items through digital shares. The co-owners will also be able to sell or make a profit using their share.Specifically, after studying the relevant literature, a smart contract based on the Ethereum Blockchain was developed and the Solidity programming language was used. The Smart Contract developed could distribute parts of a work of art and the owner of the physical object can sell it in many pieces to various interested parties.The use of Smart Contract applications based on Blockchain can gradually replace the traditional contracts, increase the security of transactions but also utilizing the special features of the network to expand in various sectors such as home sales, banking, aviation, and spectacle services.
Λέξη κλειδί :Έξυπνα συμβόλαια
Αποκεντρωμένα δίκτυα
Κρυπτονόμισμα
Blockchain
Smartcontract
Ethereum
Tokenization
Solidity
Διαθέσιμο από :2021-09-09 11:20:00
Ημερομηνία έκδοσης :09/08/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-09 11:20:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachokyriakos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf