ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι συνέπειες της φοροαποφυγής και του φορολογικού ανταγωνισμού στην οικονομική ανισότητα
Εναλλακτικός τίτλος :Consequences of tax avoidance and tax competition in economic inequality
Δημιουργός :Εξάρχου, Γεωργία
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πλιάκος, Αστέριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8752
Περίληψη :Οι πρώτες δύο δεκαετίες του 21ου αιώνα χαρακτηρίζονται από την αύξηση της οικονομικής ανισότητας. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και η ψηφιοποίηση της οικονομίας πολλαπλασίασαν τις ευκαιρίες, αύξησαν όμως και τις δυνατότητες των πιο εύπορων πολιτών του κόσμου να μειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογικός ανταγωνισμός). Υπό αυτές τις νέες συνθήκες, οι χώρες εντατικοποίησαν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό για την προσέλκυση πολυεθνικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους φορολογικά κίνητρα (φορολογικός ανταγωνισμός). Οι δράσεις που ελήφθησαν από τα κράτη στην προσπάθειά τους να μετριάσουν τις επιπτώσεις των παραπάνω φαινομένων διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω αύξηση της ανισότητας. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μία επισκόπηση άρθρων που προσπαθεί, αφενός να καταδείξει την περίπλοκη σχέση μεταξύ αυτών των φαινομένων, αφετέρου να υπογραμμίσει ότι η παγκόσμια συνεργασία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.
Increasing economic inequality characterizes the first two decades of the 21st century. The globalization of trade and the digitalization of the economy multiplied the opportunities, but also amplified the potential of the wealthier citizens of the world to reduce their tax liabili-ties (tax avoidance). Under these novel circumstances, the countries intensified the competi-tion among each other in order to attract multinational enterprises via offering fiscal incen-tives (tax competition). Actions taken by countries aiming to mitigate the repercussions of these phenomena played a significant role that contributed to the even further augmenta-tion of inequality. This thesis is a review article that indicates the complex relationship be-tween these phenomena and highlights the need for global cooperation as a prerequisite for efficient solutions
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανισότητα
Φορολογικός ανταγωνισμός
Φοροαποφυγή
Φόροι κεφαλαίου
Παγκοσμιοποίηση οικονομίας
Economic inequality
Tax competition
Tax avoidance
Capital taxes
Globalization
Economy
Διαθέσιμο από :2021-09-16 21:47:05
Ημερομηνία έκδοσης :06/30/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-16 21:47:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Exarchou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf