ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δημιουργός :Τσιάτσιος, Γεώργιος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Τοπάλογλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8754
Περίληψη :Η διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου είναι ο αποτελεσματικός αγώνας κατά των κινδύνων προκειμένου να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι πουαντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και ναεξαλειφθούν ή να μειωθούν οι πιθανές ζημίες. Η διαχείριση κινδύνων είναι μιαδιαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται αρκετές μελλοντικές αποφάσεις με βάσηπολιτικές και στρατηγικές των τραπεζών ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κίνδυνος πουβασίζεται σε ζημίες λόγω μελλοντικών διακυμάνσεων της συναλλαγματικήςισοτιμίας και σε αποδόσεις ενεργητικού μηδενικού κινδύνου ελαχιστοποιούνται γιανα ελαχιστοποιηθεί το κέρδος. Αντιστάθμιση σημαίνει ελαχιστοποίηση του κινδύνουδιακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Foreign exchange risk management is an effective fight against of the risks in order to identify and assess the risks are faced by companies during the execution of their activities and eliminate or reduce potential damages.Risk management is one procedure according to which several future decisions are taken on the basis of policies and strategies of the banks to ensure that the risk is not based on losses due to future exchange rate fluctuations exchange rates and active zero risk returns are minimized for to minimize profit. Compensation means minimizing the risk exchange rate fluctuations.
Λέξη κλειδί :Κίνδυνος
Συνάλλαγμα
Αντιστάθμιση
Στρατηγικές
Αξιολόγηση
Risk
Currency
Hedging
Strategies
Evaluation
Διαθέσιμο από :2021-09-21 08:48:48
Ημερομηνία έκδοσης :09/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-21 08:48:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsiatsios_2021.pdf

Τύπος: application/pdf