ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο κόσμος των επενδύσεων: μελέτη περίπτωσης 25 ανακοινώσεων τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών και των επιπτώσεων τους στην αξία των μετοχών σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επίπεδο
Εναλλακτικός τίτλος :The world of investments: a case study of 25 announcements of bank mergers and acquisitions and their impact on the value of shares in the short and long term
Δημιουργός :Τζουρμανάς, Σπυρίδων
Συντελεστής :Αγοράκη, Μαρία - Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Τσούμας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8755
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να μας βοηθήσει αρχικά να κατανοήσουμε τον κόσμο των επενδύσεων και των χαρτοφυλακίων. Στην αρχή της εργασίας, θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε θεωρητικό πλαίσιο σε ότι αφορά τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και τις πολυποίκιλες δυνατότητες που υπάρχουν για τους διάφορους επενδυτές. Εν συνεχεία, θα προβούμε σε μια αναλυτική περιγραφή των κινδύνων που πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους οι επενδυτές όταν καλούνται να αποφασίσουν για τα επενδυτικά τους επιχειρήματα. Έτσι, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα που υπάρχει στον επενδυτικό κόσμο παραθέτοντας αυτά τα στοιχεία. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε πολλούς κλάδους. Ένας κλάδος στον οποίο δίνεται συχνά μεγάλη προσοχή από το επενδυτικό κοινό είναι ο τραπεζικός κλάδος. Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας, θα ασχοληθούμε με τον κλάδο αυτό και συγκεκριμένα με το πως μια ανακοίνωση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς μπορεί να επηρεάσει την αξία των μετοχών , τόσο των τραπεζών που υποβάλουν την προσφορά όσο και αυτών που αποτελούν τους στόχους μίας τέτοιας επικείμενης πιθανής εξέλιξης. Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που έχουν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στον πλούτο των μετοχών και των δύο πλευρών και θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε την αξία των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών μέσα από τη μελέτη αυτών των συμβάντων, μέσω του Market Adjusted Returns Model, για να εξάγουμε τα συμπεράσματα μας σχετικά με το αν τελικά δημιουργείται αξία ή όχι μέσω τέτοιων στρατηγικών κινήσεων όπως είναι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές.
This paper aims to help us understand the world of investments and portfolios. Firstly, we will try to delve into a theoretical framework regarding portfolio management and the various opportunities that exist for the investors. Then, we will provide a detailed description of the risks that investors should consider when asked to decide on their investments. Thus, we will be able to understand the difficulties and complexity that exists in the investment world by quoting these data. Investors have the opportunity to be able to be active in many industries. One area that gets a lot of attention from the investors is the banking sector. In the second part of the project, we will examine this industry, and specifically how a merger or acquisition announcement can affect the value of the shares of both the prospective banks and those which are the targets of such impending potential growth. We will present the effects of mergers and acquisitions on the stock wealth of both sides and try to assess the value of the impact of European banking mergers and acquisitions by examining these events through the Market Adjusted Returns Model, so we can draw our own conclusion about whether or not value is ultimately created through such strategic moves.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Αξία
Τραπεζικό σύστημα
Mergers
Acquisitions
Value
Bank system
Διαθέσιμο από :2021-09-21 17:26:29
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-21 17:26:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzourmanas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf