ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας κοινωνικού marketing από το Υπουργείο Υγείας με θέμα την αξία του εμβολιασμού στην προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω της αλλαγής της εμβολιαστικής νοοτροπίας και της καλλιέργειας εμβολιαστικής κουλτούρας
Δημιουργός :Διολή, Θεανώ
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8853
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταδείξει πως το κοινωνικό μάρκετινγκ και η επικοινωνία μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αλλαγή της νοοτροπίας του δισταγμού και της αρνητικής συμπεριφοράς του κοινού ως προς ένα από τα βασικότερα ζητήματα της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, τον εμβολιασμό. Για να επιτύχουμε αυτό το σκοπό, επιχειρούμε στην Εισαγωγή μια θεωρητική προσέγγιση του κοινωνικού μάρκετινγκ ορίζοντας την έννοια, τα πεδία εφαρμογής του και τα τυπικά βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης μιας εκστρατείας σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο Κεφάλαιο 1ορισμένα γενικά στοιχεία για την αξία του εμβολιασμού και τα οφέλη του για την παγκόσμια κοινότητά. Κατόπιν επικεντρωνόμαστε στη στάσεις των Ελλήνων απέναντι στον εμβολιασμό και παραθέτουμε προηγούμενες επικοινωνιακές εκστρατείες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας για τον εμβολιασμό. Στο Κεφάλαιο 2αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία και στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παρουσιάζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά του κοινού ως προς την απόφαση για τον εμβολιασμό καθώς και τις συμπεριφορικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην αύξηση ευαισθητοποίησης του πληθυσμού ως προς τον εμβολιασμό και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανοσοποίησης. Στο Κεφάλαιο 3με οδηγό το αρχείο «Communication on immunization-Building Trust» του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νοσημάτων (ECDC), εστιάζουμε στις βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθεί μια στρατηγική επικοινωνίας για την ανοσοποίηση προκειμένου να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση, στη δημιουργία και στη διατήρηση της ζήτησης και στην ενθάρρυνση της αποδοχής υπηρεσιών εμβολιασμού. Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό και επιστημονικό πλαίσιο πουπαρουσιάστηκε στην Εισαγωγή στα κεφάλαια 1,2 και 3. στο Κεφάλαιο 4, διαμορφώνουμε το Σχέδιο της εκστρατείας κοινωνικού μάρκετινγκ που θα μπορούσε να δημιουργήσει και να εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας της πολιτικής Υγείας, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία του εμβολιασμού για το άτομο και την κοινότητα και να προσπαθήσει να διαμορφώσει μια εμβολιαστική κουλτούρα υπέρ της ανοσοποίησης.
The purpose of this paper is to demonstrate that social marketing and communication can make a significant contribution to changing the culture of hesitation and negative public attitude towards vaccination which is one of the key public health issues worldwide. To achieve this, we attempt in the Introduction a theoretical approach to social marketing by defining the concept, its fields of application and the typical steps of planning and implementing a campaign according to the available literature.Ιn Chapter 1 we present some general information on the value of vaccination and its benefits to the global community. We also focus on the attitudes of Greeks towards vaccination and list previous vaccination communication campaigns that have been carried out in our country. In Chapter 2, utilizing the international literature and data from the World Health Organization, we present the factors that influence public behavior regarding the decision to vaccinate as well as the behavioral approaches that contribute to raising public awareness of vaccination and efficacy of immunization policies.In Chapter 3, guided by the "Communication on immunization - Building Trust" archive of the European Center for Disease Control and Prevention (ECDC), we focus on the basic guidelines of an immunization communication strategy to help raise awareness, both in maintaining demand and in encouraging the acceptance of vaccination services. Considering the theoretical and scientific framework presented in the Introduction to Chapters 1, 2 and 3 in Chapter 4, we formulate the Plan of the social marketing campaign that could be created and implemented by the Ministry of Health as the competent body of Health policy, in order to highlight the importance of vaccination for the individual and the community and to try to form a vaccination culture in favor of immunization.
Λέξη κλειδί :Ανοσοποίηση
Εμβολιασμός
Προστασία
Κοινωνικό μάρκετινγκ
Συμπεριφορική προσέγγιση
Immunization
Vaccination
Protection
Social marketing
Behavioral approach
Διαθέσιμο από :2021-10-22 10:06:49
Ημερομηνία έκδοσης :10/08/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-22 10:06:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dioli_2021.pdf

Τύπος: application/pdf