ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης αποθέματος σε FMCG οργανισμό με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισή του και τη μείωση του κόστους
Δημιουργός :Λάιος, Ηλίας
Συντελεστής :Μπουρνέτας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8855
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσδιορίσει τους βασικούς δείκτες απόδοσης που σχετίζονται με το απόθεμα σε μια FMCG (Fast Moving Consuming Goods) εταιρεία διαχείρισης ταχυκίνητων προϊόντων και να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης της αποθήκης. Στη συνέχεια αναπτύσσεται μια μέθοδος υπολογισμού αυτών των δεικτών μέτρησης απόδοσης (Key Performance Indicators) και ο τρόπος αποτελεσματικής αξιοποίησής τους για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών αποθεματοποίησης. Αυτοί οι βασικοί δείκτες απόδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό στόχων και στρατηγικής στον οργανισμό. Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αφορά μια επιχείρηση που διαχειρίζεται ταχυκίνητα προϊόντα και επικεντρώνεται στην παραγωγή και διανομή προϊόντων προσωπικής περιποίησης, προϊόντων οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντων υγείας. Ο γενικός σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί πώς οι εταιρείες FMCG θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα KPIs για τον έλεγχο αποθεμάτων προκειμένου να στοχεύουν στα βέλτιστα επίπεδα αποθέματος, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών. Επιπλέον, στόχος είναι να γίνει μια αρχική διερεύνηση σχετικά με το ποιες συγκεκριμένες οικογένειες προϊόντων συνδέονται με αυξημένα επίπεδα αποθέματος.
The purpose of this dissertation is to determine the key performance indicators related to inventory management in an FMCG (Fast Moving Consuming Goods) company and to assess the current state (AS - IS) of warehouse management. The method of calculating these key performance indicators (KPIs) and their effective use to evaluate the efficiency of storage procedures is then developed. These key performance indicators will be used to set goals and strategy in the organization. This case study concerns a company that manages fast-moving consumer goods and focuses on the production and distribution of personal care products, home care, as well as hygiene products. The overall purpose of the study is to determine how FMCG companies should use KPIs for inventory control in order to target optimal inventory levels while maintaining a satisfactory level of service. In addition, the aim is to provide a basis for investigation on which specific product families are associated with increased inventory levels.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση αποθέματος
Fast Μoving Consumer Goods (FMCG)
Key Performance Indicators (KPIs)
Inventory management
Διαθέσιμο από :2021-10-22 10:13:29
Ημερομηνία έκδοσης :10/21/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-22 10:13:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Laios_2021.pdf

Τύπος: application/pdf