ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της καινοτομίας FinTech στον μετασχηματισμό των τραπεζών
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of FinTech innovation on the transformation of banks
Δημιουργός :Παπαλεξίου, Βασιλική
Συντελεστής :Soderquist, Klas Eric (Επιβλέπων καθηγητής)
Κορφιάτης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8974
Περίληψη :Η μεταπτυχιακή αυτή διπλωματική εργασία ερευνά την επιρροή που έχουν διάφορες καινοτομικές τεχνολογίες FinTech στις Ελληνικές τράπεζες. Σε πρώτο χρόνο, τονίζεται τί ορίζεται με την έννοια FinTech, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή για το πώς μέσα στις δεκαετίες ο ορισμός αυτός εξελίχθηκε. Στην συνέχεια, αναφέρονται αναλυτικά ορισμένες από τις πιο σημαντικές και πιο διαδεδομένες υπηρεσίες FinTech που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τεχνολογίες όπως είναι το blockchain , ο ρόλος και τα οφέλη της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης και τα πλεονεκτήματα που αποκομίζονται από τη χρήση του Machine Learning , καθώς και οι υπηρεσίες όπως είναι το Personal Financial Management (PFM) που παρατηρείται ότι έχει ιδιαίτερα εκθετική άνοδο τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Παράλληλα, πραγματοποιείται αναφορά στον κανονιστικό πλαίσιο που υπήρχε και υπάρχει σήμερα στον Ελληνικό χώρο και σε τι βαθμό έχει συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας, μέσω νέων τεχνολογιών. Η διπλωματική αυτή εργασία επικεντρώνεται και λαμβάνει ως μελέτη περίπτωσης την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που αναλύονται οι δράσεις και οι τεχνολογίες που έχει υιοθετήσει. Επιλογικά, προτείνεται ένα ολόκληρο τεχνολογικό roadmap που θα ήταν καλό να ακολουθήσει η Εθνική Τράπεζα, με αρκετά παραδείγματα και από μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού. Το τεχνολογικό αυτό roadmap σκοπό έχει να βελτιώσει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και να προάγει την υιοθέτηση και την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών, ώστε να πετύχει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη.
This master's thesis explores the influence of various innovative FinTech technologies in Greek banks.At the first part, thesis analyses a historical review of how in the decades this definition evolved.Also, it is emphasized the most important ones and more widespread FinTech services that play an important role today, such as blockchain,decentralized finance and the benefits of using Machine Learning, as well as services such as Personal Financial Management (PFM).Alongside, It is noted the regulatory framework that existed and exists today in Greece.This dissertation focuses on the National Bank of Greece, which analyzes the actions and technologies it has adopted.Especially, it is suggestedan entire technological roadmap that would be good for the National Bank to follow, with several examples and from large banks abroad. This technological roadmap is intended toimprove the functioning of the financial institution and promote the adoption anddiscovery of new technologies in order to achieve the maximum possible customer satisfaction.
Λέξη κλειδί :FinTech
Τράπεζες
Καινοτομία
Τεχνολογία
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Banks
Innovation
Technology
Digital transformation
Διαθέσιμο από :2021-12-19 11:20:10
Ημερομηνία έκδοσης :12/17/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-19 11:20:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papalexiou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf