ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The determinant factors of momentum strategies in international capital markets
Εναλλακτικός τίτλος :Οι καθοριστικοί παράγοντες των στρατηγικών ωθήσεως (momentum) στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
Δημιουργός :Slabchenko, Anastasia
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Galariotis, Emilios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :254p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9057
Περίληψη :This thesis consists of three studies that investigate momentum trading strategies in European markets. The first study examines the profitability of the momentum strategies for a sample of Eurozone equity markets as well as the UK and Sweden. The main research questions here are (a) whether these strategies are profitable in the sample markets, (b) which specific strategies are most profitable, and (c) whether the results are consistent in all sample markets. More specifically, a large number of strategies with different combinations of ranking and holding periods are empirically evaluated. The results indicate that both the profitability and the optimal combination of ranking and holding periods of momentum strategies vary across markets.The second study investigates the determinant factors of momentum profits in a sample of Core and Peripheral Eurozone equity markets as well as the UK and Sweden. The main research questions here are (a) which factors determine the profitability of these strategies, and (b) whether the results are consistent in all sample markets. I find that the factors that determine momentum portfolio profits exhibit sensitivity in country, portfolio, and time period. However, there are two determinant factors that exhibit country, portfolio, and time period stability: the VIX index and a local market portfolio. The third study examines the momentum crashes that have been documented by Daniel and Moskowitz (2016) in the US market. The main research question here is whether these findings are also present in European markets. My results confirm the findings of Daniel and Moskowitz (2016) only for the core and north European countries, for Sweden and for Italy but not for the peripheral and southern European countries and the UK. Challenging the "optionality" in the peripheral Eurozone markets. In addition, the lower bound of potential losses from momentum crashes is traced in the examined countries.
Αυτή η διατριβή αποτελείται από τρεις μελέτες που εξετάζουν τις στρατηγικές ωθήσεως (momentum) στις ευρωπαϊκές αγορές.Η πρώτη μελέτη εξετάζει την κερδοφορία των στρατηγικών ωθήσεως (momentum) για ένα δείγμα χωρών της Ευρωζώνης καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα εδώ είναι (α) εάν αυτές οι στρατηγικές είναι κερδοφόρες στις εξεταζόμενες αγορές, (β) ποιες συγκεκριμένες στρατηγικές είναι πιο κερδοφόρες και (γ) εάν τα αποτελέσματα είναι συνεπή σε όλες τις εξεταζόμενες αγορές. Πιο συγκεκριμένα, ένας μεγάλος αριθμός στρατηγικών με διαφορετικούς συνδυασμούς περιόδων κατάταξης και διακράτησης αξιολογείται εμπειρικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο η κερδοφορία όσο και ο βέλτιστος συνδυασμός των περιόδων κατάταξης και διατήρησης των στρατηγικών ωθήσεως ποικίλλουν μεταξύ των αγορών. Η δεύτερη μελέτη διερευνά τους καθοριστικούς παράγοντες των κερδών της στρατηγικής ωθήσεως (momentum) σε ένα δείγμα χωρών της Ευρωζώνης καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα εδώ είναι (α) ποιοι παράγοντες καθορίζουν την κερδοφορία αυτών των στρατηγικών και (β) εάν τα αποτελέσματα είναι συνεπή σε όλες τις εξεταζόμενες αγορές. Διαπιστώνω ότι οι παράγοντες που καθορίζουν τα κέρδη της στρατηγικής παρουσιάζουν ευαισθησία σε χώρα, χαρτοφυλάκιο και χρονική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν δύο καθοριστικοί παράγοντες που παρουσιάζουν σταθερότητα χώρας, χαρτοφυλακίου και χρονικής περιόδου: ο δείκτης VIX και ένα χαρτοφυλάκιο τοπικής αγοράς.Η τρίτη μελέτη εξετάζει τις πτώσεις στην κερδοφορία της στρατηγικής ωθήσεως (momentum) που έχουν τεκμηριωθεί από τους Daniel and Moskowitz (2016) στην αγορά των ΗΠΑ. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα εδώ είναι εάν αυτά τα ευρήματα υπάρχουν και στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα αποτελέσματά μου επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των Daniel and Moskowitz (2016) μόνο για τις χώρες της βόρειας Ευρώπης, για τη Σουηδία και την Ιταλία, αλλά όχι για τις περιφερειακές και νότιες ευρωπαϊκές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, το κατώτερο όριο των πιθανών απωλειών από κρίσεις ορμής εντοπίζεται στις εξεταζόμενες χώρες.
Λέξη κλειδί :Momentum strategies
Optimum momentum
Momentum crashes
Determinant factors of momentum
Momentum in European markets
Στρατηγικές ωθήσεως
Καθοριστικοί παράγοντες
Eυρωπαϊκές αγορές
Διεθνείς κεφαλαιαγορές
Διαθέσιμο από :2022-01-12 15:51:09
Ημερομηνία έκδοσης :12/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-12 15:51:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Slabchenko_2021.pdf

Τύπος: application/pdf

Slabchenko_2021.zip