ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The use of self-service business intelligence for businesses – an exploration
Εναλλακτικός τίτλος :Η χρήση των αυτοεξυπηρετικών εργαλείων επιχειρηματικής νοημοσύνης για επιχειρήσεις - μια εξερεύνηση
Δημιουργός :Tziraki, Maria
Τζιράκη, Μαρία
Συντελεστής :Zachariadis, Emmanouil (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9106
Περίληψη :The objective of this paper is the determination of the daily use of Self-Service Business Intelligence (SSBI) tools by the companies and of how its individual dimensions are correlated. Furthermore, the study aimed to identify whether there are correlations between the demographic characteristics of the participants and the characteristics of their company, with their evaluations and points of view towards the dimensions of the SSBI. A primary quantitative research was conducted to cover this purpose. The research was based on a questionnaire which had been given for completion to one hundred nineteen Greek companies’ employees and executives. The convenience sampling and the avalanche method were followed. A questionnaire had been used as the only research tool. Results showed that the use of SSBI tools by the Greek companies is not satisfying. The five dimensions constructed were the SSBI benefits for the employees’ efficiency, the SSBI information construction and provision, the SSBI on daily decision making, the self-production of SSBI information and the SSBI benefits for the company’s operation. All of them were moderately to satisfyingly evaluated and correlated between them. People having more years of working experience at the same company and niched companies, concerning their type of clients and their sector, evaluated these five dimensions higher.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο προσδιορισμός της καθημερινής χρήσης των αυτοεξυπηρετικών εργαλείων επιχειρηματικής νοημοσύνης (SSBI) από τις εταιρείες και του τρόπου με τον οποίο συσχετίζονται οι επιμέρους διαστάσεις τους. Επιπλέον, η μελέτη είχε ως στόχο να εντοπίσει εάν υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και των χαρακτηριστικών της εταιρείας τους, μέσω των αξιολογήσεων και των απόψεών τους για τις διαστάσεις των SSBI. Για αυτό τον σκοπό, πραγματοποιήθηκε μία πρωτογενής ποσοτική έρευνα. Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που είχε δοθεί προς συμπλήρωση σε εκατόν δεκαεννέα εργαζομένους και στελέχη ελληνικών εταιρειών. Ακολουθήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας. Ως μοναδικό εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των SSBI από τις ελληνικές εταιρείες δεν είναι ικανοποιητική. Οι πέντε διαστάσεις που κατασκευάστηκαν ήταν τα οφέλη SSBI για την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, η κατασκευή και παροχή πληροφοριών SSBI, τα SSBI στην καθημερινή λήψη αποφάσεων, η αυτοπαραγωγή πληροφοριών SSBI και τα οφέλη των SSBI για τη λειτουργία της εταιρείας. Όλες τους αξιολογήθηκαν μέτρια έως ικανοποιητικά και συσχετίστηκαν μεταξύ τους. Άτομα με περισσότερα χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην ίδια εταιρεία και εξειδικευμένες εταιρείες, όσον αφορά τον τύπο των πελατών τους και τον κλάδο τους, αξιολόγησαν αυτές τις πέντε διαστάσεις υψηλότερα.
Λέξη κλειδί :Αυτοεξυπηρετικά εργαλεία επιχειρηματικής νοημοσύνηs
Ελληνικές επιχειρήσεις
Οφέλη αυτοεξυπηρετικών εργαλείων
Οργανωτικά οφέλη
Χρήση αναλυτικών στοιχείων
Self-service business intelligence
Greek companies
SSBI benefits
Organizational benefits
Analytics use
Διαθέσιμο από :2022-01-27 12:43:20
Ημερομηνία έκδοσης :01/25/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-27 12:43:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tziraki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf