ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποιο είδος περιεχομένου προσελκύει το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media
Δημιουργός :Γαζεπίδου, Ειρήνη-Ραφαέλλα
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φραϊδάκη, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9125
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ανάλυση των εννοιών του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Μάρκετινγκ Περιεχομένου και ο εντοπισμός των προκλήσεων και των λύσεων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ερευνηθεί ποιο είδος περιεχομένου προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για αυτόν τον λόγο, αντλήθηκαν δεδομένα με την διαδικασία scraping από 4.646 επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό, οι οποίες διαθέτουν εταιρικές σελίδες στο Facebook και είναι συνεργάτες του Skroutz ή/και του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA). Μέσα από την περιγραφική στατιστική και την διαμόρφωση ερωτημάτων, οπτικοποιήθηκαν σε γραφήματα τουλάχιστον 850.000 δεδομένα που σχετίζονταν με το περιεχόμενο και τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.Συγκεκριμένα, μελετήθηκε ποιο είδος περιεχομένου χρησιμοποιούν οι εταιρείες στο Facebook, όπως για παράδειγμα φωτογραφίες, φωτογραφίες και links, φωτογραφίες και βίντεο, βίντεο, βίντεο και links, links ή τίποτα απ’ αυτά, με μήνυμα κειμένου και ετικέτες ή όχι. Επίσης, έγινε μελέτη για τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών στα είδη περιεχομένου, οι οποίες αφορούν τον σχολιασμό, την κοινοποίηση και το είδος των αντιδράσεων. Οι εταιρείες με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουν εάν είναι σημαντικό να διαμορφώνουν περιεχόμενο υψηλής ή μέσης αξίας. Από τα δεδομένα παρατηρήθηκε, επίσης, ποιο χρονικό διάστημα είναι κατάλληλο για τη δημιουργία περιεχομένου όσον αφορά στην ώρα, την ημέρα και τον μήνα. Επιπλέον, μελετήθηκε ποιο είδος περιεχομένου χρησιμοποιούν οι 5 εταιρείες με τις περισσότερες δημοσιεύσεις, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Τέλος, αναλύθηκε πως αντιδρούν οι χρήστες στις δημοσιεύσεις των 5 εταιρειών με τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην Ελλάδα.Η κατάλληλη βιβλιογραφική έρευνα συνέβαλε στην ανάλυση όλων των παραπάνω εννοιών και στην καλύτερη μελέτη των δεδομένων. Αυτό είχε ως σκοπό στη διαμόρφωση συμπερασμάτων που θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά οι εταιρείες για την δημιουργία ενός ελκυστικού περιεχομένου στα social media.
The purpose of the dissertation is the analysis of the concepts of Digital Marketing and Content Marketing as well as the identification of challenges and solutions in these areas. This analysis was implemented in order to investigate what type of content attracts the interest of users on social media networks. For this reason, data were obtained through the scraping process from 4.646 companies both in Greece and abroad, which have corporate Facebook πages and are partners of either of Skroutz - an E-Commerce Platform for Businesses and / or the Greek E-Commerce Association (GRECA). Through descriptive statistics and query formulation, at least 850.000 data related to content and user interactions on this social networking medium were visualized in graphs.Specifically, the study focused on the types of content the companies use on Facebook, such as photos, videos, links and combinations of them, namely, photos and links, photos and videos, videos and links, links or none of them, as well as with text, tags or without. Moreover, a study was performed on user engagement in different content types, which relate to comments, shares and reactions. Companies, in such a way, will be aware if it is important to create high or medium value content. The data also showed how long it takes for companies to create content in terms of time, day and month over a period of a year. In addition, the study focused on the type of content used from the “Top 5” companies that published the highest number of posts in Facebook platform; companies that operate across different sectors at National and International Level. Finally, the study analyzed how users react on these posts retrieved from the “Top 5” companies in Greece.Relevant research contributed to the analysis of the above concepts and to the better study/analysis of the data. The purpose was to formulate conclusions that companies could use in the future to create compelling social media content.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ περιεχομένου
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Ελκυστικό περιεχόμενο
Ελκυστικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Content marketing
Digital marketing
Social media marketing
Engaging content
Engagement in social media
Διαθέσιμο από :2022-02-03 18:59:46
Ημερομηνία έκδοσης :02/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-03 18:59:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gazepidou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf