ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρόβλημα φόρτωσης φορτηγών οχημάτων για τη διανομή προϊόντων με περιορισμούς ευστάθειας
Εναλλακτικός τίτλος :Truck loading problem with load balance constraints
Δημιουργός :Τύπα, Δήμητρα
Συντελεστής :Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9129
Περίληψη :Σκοπό της παρούσας Διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μοντέλων για την επίλυση του προβλήματος φόρτωσης ενός βυτιοφόρου οχήματος διανομής καυσίμων με πολλαπλές στάσεις, λαμβάνοντας υπόψιν περιορισμούς ευστάθειας για κάθε φάση της διαδρομής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση και η ενσωμάτωση των περιορισμών ευστάθειας τριαξονικού βυτιοφόρου οχήματος, δηλαδή της μη υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων βάρους κατ’ άξονα και της ομοιόμορφης κατανομής του βάρους του φορτίου, σε μοντέλα μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για τη φόρτωση οχήματος με ή χωρίς μετρητές στάθμης. Τα μοντέλα φόρτωσης που αναπτύχθηκαν εφαρμόστηκαν σε ένα σύνολο προβλημάτων, που αφορούν τη διανομή καυσίμων σε πέντε πρατήρια καυσίμων και η επίλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του solver Cplex στη Java. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του βυτιοφόρου οχήματος και κατ’ επέκταση η οδική του ασφάλεια, μειώνεται η ποσότητα φόρτωσης, αυξάνονται οι συνολικές αποκλίσεις επί της αρχικής ζήτησης και μειώνεται το ποσοστό αξιοποίησης της χωρητικότητας του οχήματος.
The purpose of this Diploma Thesis is to develop models to solve the loading problem of a multi-stop fuel tanker, taking into consideration load balance constraints during the entire delivery route. For this purpose, the modeling and integration of the load balance constraints of a three-axle tanker, i.e., the non-exceedance of the maximum permissible axle weight limits and the even distribution of the weight of the load, were carried out in Mixed Integer Linear Programming (MILP) models for the loading problem of a truck equipped or not with flow meters. The loading models that were developed, were applied to a set of problems, involving the fuel distribution at five service stations and the solution was developed using Cplex solver in Java. The computational results of the experiments demonstrated that in order to ensure the load balance of the tanker vehicle and consequently its road safety, the loading quantity is reduced, the total deviations of the quantity assigned to the vehicle compartments from the total demand are increased and the utilization rate of the vehicle capacity is reduced.
Λέξη κλειδί :Mοντέλα φόρτωσης
Πρόβλημα φόρτωσης
Βυτιοφόρο όχημα
Περιορισμοί ευστάθειας
Όρια βάρους κατά άξονα
Loading models
Loading problem
Fuel tanker
Load balance constraints
Axle weight limits
Διαθέσιμο από :2022-02-05 18:21:13
Ημερομηνία έκδοσης :02/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-05 18:21:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Typa_2022.pdf

Τύπος: application/pdf