PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Οι αναταραχές που δημιούργησε η πανδημία στην παγκόσμια αγορά
Alternative Title :The upheaval(s) caused by the pandemic in the global financial market
Creator :Σπηλιόπουλος, Δημήτρης
Contributor :Φούσκας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :73σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9131
Abstract :Ο βασικός, σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστητις αναταραχές που προκάλεσε η πανδημία στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα τι αλλαγές έχειφέρει η παγκόσμια κρίση στην καθημερινότητα των καταναλωτών ποιες είναι οι νέες ανάγκεςκαι συνήθειες και ένα βασικό ερώτημα για το αν θα επανέρθουν ή θα εξαφανιστούν πλήρως οιπαλιές αγοραστικές συνήθειες. Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτυχθείδραματικά και ένας από τους κυριότερους λόγους είναι η εξέλιξη της πανδημίας. Λόγω τηςαπότομης ανάπτυξης έχει δημιουργηθεί μια ασυνήθιστη κατάσταση προς τους καταναλωτέςαλλά κυρίως προς τους λιανοπωλητές που αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις στοηλεκτρονικό εμπόριο, λόγω της μη εξοικείωσης τους στο διαδίκτυο και της δύσκοληςπροσαρμογής τους σε αυτόν το νέο χώρο. Επομένως, πραγματοποιήθηκε μέσω τηςβιβλιογραφικής επισκόπησης η ανάλογη έρευνα για την πιο απειλούμενη ομάδα που είναι οιμικρομεσαίες επιχειρήσεις για το πως επηρεάστηκαν και πιο συγκεκριμένα γίνεται μιαανάλυση για τα λιανικά καταστήματα εν καιρώ πανδημίας. Τέλος, έγινε ανάλυση τωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα συγκρίνοντας την οικονομική κρίση της Ελλάδος μετην παγκόσμια οικονομική κρίση.Αφού καλύφθηκε σε θεωρητικό επίπεδο το πως επηρεάστηκαν και αντέδρασαν οιμικρομεσαίες επιχειρήσεις έγινε αναφορά στους διάφορους τρόπους αναδιαμόρφωσης τουεπιχειρηματικού μοντέλου. Για την καλύτερη κατανόηση της βιβλιογραφίας, η διπλωματικήεργασία συσχετίστηκε με δυο μελέτες περίπτωσης δυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουννα κάνουν με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το χονδρεμπόριο. Συγκεκριμένα, και στις δυοεπιχειρήσεις αναφέρεται το πως διαχειρίστηκε η κάθε μία ξεχωριστά την παγκόσμια κρίση καιμε την βοήθεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης εφαρμόστηκαν κάποια στρατηγικά εργαλείαέτσι ώστε να επιβεβαιωθεί και από μεριάς της βιβλιογραφικής επισκόπησης αν οι αποφάσειςπου έπραξε η κάθε επιχείρηση ήταν ορθές. Επίσης, δόθηκαν και κάποιες στρατηγικέςσυμβουλές που θα ήταν καλό να υιοθετήσει η επιχείρηση οι οποίες σχετίζονται με τοηλεκτρονικό εμπόριο. Κλείνοντας, στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίαςσυνδυάστηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση με την ερευνητική μεθοδολογία, ώστε να υπάρξουνπιο ακριβή και κατανοητά συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζονται.
This thesis aims to present the upheavals caused by the Covid-19 pandemic in the financial markets. More specifically, it discusses such key issues as the changes the global crisis has brought about in the everyday life of consumers, the new needs and habits that ensued, as well as the key question of whether pre-pandemic purchasing habits will return or disappear completely. E-commerce has grown exponentially over the past few years, one of the main reasons being the evolution of the pandemic itself. Due to this rapid growth, an unusual situation has emerged both for consumers and (mainly) for retailers who are faced with several e-commerce challenges due to fact that they are not familiar with using the Internet or have difficulties in adapting to this new field. Based on a detailed literature review, research was conducted into the impact of the pandemic on the most seriously threatened category of enterprises, i.e. small and medium-sized enterprises (SMEs): more specifically, the way the pandemic has impacted on retail stores is discussed. Finally, SMEs in Greece are examined on the basis of a comparison of the Greek economic crisis to the global one.After having discussed from a theoretical viewpoint how SMEs have been affected by and responded to the crisis, various ways of business model restructuring are presented. Aiming at a better understanding of the existing literature, the thesis comprises two case studies of two SMEs active in e-commerce and wholesale. Thus, the way each of these enterprises has managed the global crisis is analysed, and, through the relevant literature review, a number of strategic tools are employed in order to ascertain whether the decisions adopted by each enterprise were the appropriate ones. Strategic advice for e-commerce businesses is also provided. The thesis’ final chapter combines the literature review findings with the research methodology applied, with a view to drawing more accurate and clear conclusions, which are duly presented.
Subject :Συμπεριφορά καταναλωτών
Πανδημία Covid-19
Ψηφιακή διαταραχή
Ηλεκτρονικό εμπόριο
ΜΜΕ
Consumer behaviour
Pandemic Covid-19
Digital disruption
E-commerce
SMEs
Date Available :2022-02-04 15:38:33
Date Issued :02/03/2022
Date Submitted :2022-02-04 15:38:33
Access Rights :Free access
Licence :

File: Spiliopoulos_2022.pdf

Type: application/pdf