ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η στρατηγική προσέλκυσης υποψηφίων που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών και οι τάσεις που διαμορφώνονται στο tech recruiting
Εναλλακτικός τίτλος :The tech talent acquisition strategy that the organizations use to recruit candidates and the trends that are being formed in the field of tech recruiting
Δημιουργός :Ρεπούσης, Νικόλαος
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9285
Περίληψη :Οι ταχέως αναπτυσσόμενοι ρυθμοί στον κλάδο της Τεχνολογίας δεν θα μπορούσαν να αφήσουνανεπηρέαστη τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, ειδικά τις διαδικασίες της προσέλκυσης καιεπιλογής. Με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να υφίστανται, άλλες πιο γρήγορα άλλες πιο παθητικά,ψηφιακό μετασχηματισμό, η ανάγκη για αναδιαμόρφωση και προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικώνΔιοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού φαντάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Η προαγωγή και η αξιοποίησηνέων σύγχρονων ψηφιακών πρακτικών, για την βελτίωση αποτελεσμάτων και απόδοσης, σε ατομικό καισυλλογικό επίπεδο αλλά και η συμπόρευση με τις νέες τάσεις αποτελούν τις προκλήσεις στις οποίεςκαλείται να ανταπεξέλθει η ΔΑΔ. Ωστόσο παρά την έντονη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η πραγματικήπρόκληση παραμένει ο ανθρώπινος παράγοντας. Η παρούσα έρευνα, στοχεύει να εντοπίσει τον τρόπο μετον οποίο εφαρμόζουν οι οργανισμοί την στρατηγική τους στον τομέα του Tech Talent Acquisition στηνΕλλάδα, τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στο Tech Recruiting καθώς και την επιρροή που τυχόνέχουν στην στρατηγική αλλά και στις πρακτικές προσέλκυσης και επιλογής προς τους ΜηχανικούςΛογισμικού αλλά και τους ανθρώπους της τεχνολογίας ευρύτερα. Αρχικά, εξετάστηκε η βιβλιογραφίατων διαδικασιών της προσέλκυσης και επιλογής, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εφαρμογή τωννέων ψηφιακών διαδικασιών από την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη συνέχεια διεξήχθησανδιαδικτυακές ημιδομημένες συνεντεύξεις με επιλεγμένους οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν ξεχωριστότμήμα Πληροφορικής στην οργανωσιακή τους δομή ή είναι εκ γενετής τεχνολογικά προσκείμενοι. Τααποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως οι τάσεις έχουν άμεση επιρροή στην στρατηγική που ακολουθείο οργανισμός αναφορικά με το Tech Talent Acquisition. Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί φαίνεται πωςστρέφονται στην υιοθέτηση ολοένα και περισσότερων ψηφιακών πρακτικών, στην παγίωση υβριδικούμοντέλου εργασίας και στην παροχή προνομίων πέρα του πακέτου αποδοχών.
The rapidly growing pace in the Technology industry could not leave unaffected Human ResourceManagement, especially the processes of recruitment and selection. With the majority of companiesadopting, some faster and some more passive, digital transformation, the need to reshape and adapttraditional Human Resource Management practices seems more urgent than ever. The promotion andutilization of new modern digital practices, for the improvement of results and performance, on anindividual and collective level, as well as the coexistence with the new trends are the challenges thatHRM is called to overcome. Yet despite the intense digitization of processes, the real challenge remainsthe human factor. Current research aims to identify the way in which the organizations implement theirstrategy in the field of Tech Talent Acquisition in Greece, the new trends that are formed in TechRecruiting as well as the influence they may have on the strategy but also on the attraction practices andof choice to Software Engineers but also to the people of technology more broadly. Initially, the literatureon recruitment and selection processes, digital transformation, and the implementation of new digitalprocesses by the Human Resources Management was reviewed. Then, semi-structured online interviewswere conducted with selected organizations that have a separate IT department in their organizationalstructure or are innately technologically related. The results of the research show that the trends have adirect impact on the strategy followed by the organization regarding the Tech Talent Acquisition. Inparticular, organizations seem to be focusing on adopting more and more digital practices, consolidating ahybrid work model, and providing benefits beyond the payroll package.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Ψηφιακές πρακτικές ΔΑΔ
Μηχανικός λογισμικού
Tech talent acquisition
Tech recruiting
Digital human resources management
Digital HR practices
Recruitment
Selection
Διαθέσιμο από :2022-03-22 22:48:30
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-22 22:48:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Repousis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf