ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το φαινόμενο της τηλεργασίας: η εμπειρία των εργαζομένων, τα κριτήρια επιλογής τους και η οργανωσιακή υποστήριξη
Εναλλακτικός τίτλος :The phenomenon of teleworking: employees' experience, their selection criteria, and the organizational support
Δημιουργός :Βήχου, Εύκλεια
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9296
Περίληψη :Από την έλευση της πανδημίας του Covid-19 και μετά, ο κόσμος των επιχειρήσεων ήρθε αντιμέτωπος με μία πληθώρα προκλήσεων, η μεγαλύτερη εκ των οποίων είχε να κάνει με την αναγκαστική εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων εργασίας, απομακρυσμένων από τις φυσικές εγκαταστάσεις του εκάστοτε οργανισμού. Η μέθοδος της τηλεργασίας επινοήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Ωστόσο μέχρι λίγο πριν την εμφάνιση του Covid19 στα περισσότερα κράτη και ιδιαίτερα τον ελλαδικό χώρο δεν είχε την αναγνώριση που της άξιζε. Έχοντας περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή αυτής της ευέλικτης μεθόδου εργασίας, θεμελιώδης επιδίωξη της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατανόηση της εμπειρίας την οποία βιώνουν εργοδότες και εργαζόμενοι, η αποσαφήνιση των στοιχείων που αποτελούν κριτήρια επιλογής για έναν σύγχρονο τηλεργαζόμενο, όπως επίσης η διερεύνηση της υποστήριξης που παρέχεται από τον οργανισμό. Για την υλοποίηση της εργασίας, επιλέχθηκε ποιοτική έρευνα και χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ η δειγματοληψία ήταν στοχευμένη και πραγματοποιήθηκε σε 25 συμμετέχοντες από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εξ αποστάσεως παραγωγή έργου διαδραματίζει διττό ρόλο για την εμπειρία των εργαζομένων. Αφενός προσφέρει νέες ευκαιρίες καριέρας και τους διευκολύνει να είναι περισσότερο ευέλικτοι. Αυξάνεται το wellbeing, μειώνονται τα επίπεδα άγχους και βελτιώνεται η παραγωγικότητα τους. Αφετέρου φαίνεται να οδηγεί σε χρονοβόρες διαδικασίες και επέκταση ωραρίων, κοινωνική αποστασιοποίηση και προβλήματα επικοινωνίας. Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του ανθρώπινου κεφαλαίου, τα κυριότερα είναι οι βασικές τεχνολογικές γνώσεις, η αυτονομία, η οργανωτικότητα και η προσαρμοστικότητα. Σημαντική είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και η δεκτικότητα σε νέες κουλτούρες ή μεθόδους εργασίας, όπως επίσης η αφοσίωση και το πάθος για το εκάστοτε αντικείμενο εργασίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία εστιάζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί σχετίζονται με την ορθή χρήση των εταιρικών συστημάτων, το cybersecurity, θέματα GDPR και τη διάδοση της εταιρικής κουλτούρας.
Since the advent of the Covid-19 pandemic, the business world has faced a host of challenges, most of which have to do with the forced implementation of alternative methods of work, far removed from the physical facilities of the organization. Having spent a reasonable amount of time applying this flexible working method, the fundamental aim of this work is to understand the experience of employers and employees under teleworking status, to clarify the elements that are the selection criteria for a modern teleworker, as well as explore the support provided to human resources by the organization. For the implementation of the performed work, qualitative research was selected and a semi-structured in-depth interview was used, while the sampling was targeted and carried out on 25 participants from Greek and multinational private sector companies. According to the results of the research, the distance production of a project plays a dual role in the experience of the employees. On the one hand, it offers them new career opportunities by eliminating mileage or unnecessary costs, makes it easier for them to be more flexible, takes more initiative, and participates more actively in decision-making. Well-being increases, stress levels decrease and their productivity improves. On the other hand, it seems to lead to time-consuming processes and extension of hours, social distancing, and the appearance of communication problems. Regarding the selection criteria of human capital, the main ones are the technological knowledge in the use of PC, autonomy, the organization, and adaptability. In addition, emotional intelligence and receptivity to new cultures or work methods are important, as are dedication and passion for the subject matter. Furthermore, the training programs that modern organizations focus on for the acclimatization of teleworkers are related to the proper use of corporate systems, cybersecurity, GDPR issues, and the dissemination of corporate culture.
Λέξη κλειδί :Τηλεργασία
Κριτήρια
Εκπαίδευση
Εργαζόμενοι
Υποστήριξη
Teleworking
Employees
Selection
Criteria
Support
Διαθέσιμο από :2022-03-27 19:14:50
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-27 19:14:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vichou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf