ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηγεσία: κίνητρα, αυτοαποτελεσματικότητα και ανησυχίες
Εναλλακτικός τίτλος :Leadership: motivation, self-efficacy and worries
Δημιουργός :Δημητρίου, Ελένη
Συντελεστής :Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9297
Περίληψη :Η έρευνα αφορά το Κίνητρο για Ηγεσία, την Αυτοαποτελεσματικότητα στην Ηγεσία και τις Ανησυχίες για την Ηγεσία των εργαζόμενων και φοιτητών στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, τίθενται υπό μελέτη το κίνητρο για ηγεσία, η αυτοαποτελεσματικότητα στην ηγεσία και οι ανησυχίες για την ηγεσία σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, τη σχολή φοίτησης, την ιδιότητα, τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας και την εμπειρία σε ηγετική θέση. Επιπλέον, μελετάται η συσχέτιση μεταξύ των τριών παραπάνω κλιμάκων. Επιπροσθέτως, ελέγχεται αν η Αυτοαποτελεσματικότητας στην Ηγεσία και η Εμπειρία σε Ηγετική Θέση αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα του Κινήτρου για Ηγεσία και των υποδιαστάσεών του, Συναισθηματικό και Κοινωνικό-Κανονιστικό Κίνητρο για Ηγεσία. Ελέγχεται, ακόμη, αν η Εμπειρία σε Ηγετική Θέση, αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της Αυτοαποτελεσματικότητας στην Ηγεσία. Τα εργαλεία που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν η κλίμακα Κίνητρο για Ηγεσία, MTL (Motivation to Lead, Chan & Drasgow, 2001), η κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητα στην Ηγεσία, LSE (Leadership Self Efficacy, , Chan & Drasgow, 2001) και η κλίμακα Ανησυχίες για την Ηγεσία, WAL (Worries about Leadership, Aycan & Shelia , 2019). Τα ευρήματα που προέκυψαν αναφορικά με τις διαφυλικές διαφορές, την ηλικία, την ιδιότητα, τα χρόνια εργασίας και την εμπειρία στην ηγεσία καθώς και στη συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων τείνουν να συμφωνούν με τις διατυπωθείσες ερευνητικές υποθέσεις και ερωτήματα. Δεν φαίνεται τα ευρήματα, να συμφωνούν με τις διατυπωθέντα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις αναφορικά με την εκπαίδευση και τη σχολή φοίτησης. Φαίνεται, να επιβεβαιώνεται το θεωρητικό μοντέλο Κίνητρο για Ηγεσία, σύμφωνα με το οποίο Ηγεσία και η Εμπειρία σε Ηγετική Θέση αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα του Κινήτρου για Ηγεσία και των υποδιαστάσεών του, Συναισθηματικό και Κοινωνικό-Κανονιστικό Κίνητρο για Ηγεσία, ενώ η Εμπειρία σε Ηγετική Θέση, αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της Αυτοαποτελεσματικότητας στην Ηγεσία. Η γενικευτική ισχύς είναι μικρή λόγω ευκαιριακού δείγματος και τη μη τήρηση όλων των στατιστικών προϋποθέσεων. Τα ευρήματα συζητούνται σε συνάρτηση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και διαμορφώνονται προτάσεις προς μελλοντικές έρευνες και πρακτικές.
This thesis seeks to analyze the Motivation to Lead, the Leadership Self Efficacy and Worries about Leadership in Greece. To research focus on the Motivation to Lead, the Leadership Self Efficacy and Worries about Leadership in relation with the gender, age, the education, the school, the occupation, the working experience in years and leadership experience. Furthermore, this study was investigating the correlation among the Motivation to Lead, the Leadership Self Efficacy and Worries about Leadership. It is also studied if leadership self-efficacy and leadership experience are distal ascendants of Motivation to Lead, Affective MTL and Socio-Normative MTL as well as if leadership experience is distal ascendant of leadership self-efficacy. Study was conducted by using the Motivation to Lead scale (Chan & Drasgow, 2001), the Leadership Self Efficacy scale (Chan & Drasgow, 2001) and Worries about Leadership scale (Aycan & Shelia , 2019). The research findings for the relation among the gender, age, the occupation, the working experience in years and leadership experience and the Motivation to Lead, the Leadership Self Efficacy and Worries about Leadership agree with the research hypothesis. The research findings for the relation among education and school of studies do not agree with the given hypothesis. Regression analysis reassured that leadership self-efficacy and leadership experience are distal ascendants of Motivation to Lead, Affective MTL and Socio-Normative MTL as well as leadership experience is distal ascendant of leadership self-efficacy. However, results generalization is not permitted because of opportunistic sampling as well as the statistics conditions are not fully paid. The result discussion is accompanied by academic refences. In the end, there are there are suggestions for practical implications and further academic research.
Λέξη κλειδί :Κίνητρο για ηγεσία
Αυτοαποτελεσματικότητα ηγεσίας
Ανησυχίες για την ηγεσία
Motivation to lead
Leadership self-efficacy
Worries about leadership
Διαθέσιμο από :2022-03-27 20:07:06
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-27 20:07:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimitriou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf