ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ομαδική μάθηση στο χώρο εργασίας: η επίδραση ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων
Εναλλακτικός τίτλος :Team learning in the workplace: the influence of individual and organizational factors
Δημιουργός :Φατούρος, Ιωάννης
Συντελεστής :Νικάνδρου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9305
Περίληψη :Η ομαδική μάθηση έχει μεγάλη σημαία για τους οργανισμούς, αποτελώντας έναν παράγοντα που σχετίζεται με θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα όπως η απόδοση. Η ανασκόπηση δείχνει μια ευρεία γκάμα παραγόντων που σχετίζονται με τη ομαδική μάθηση. Η παρούσα έρευνα εστιάζει σε παράγοντες που ανήκουν στο ρεύμα της θετικής οργανωσιακής παιδείας, ενστερνιζόμενη και μια σχεσιακή προσέγγιση για τη μάθηση, περιλαμβάνοντας τόσο ατομικούς όσο και οργανωσιακούς παράγοντες. Συγκεκριμένα στην έρευνα αναπτύσσονται οι παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας, της ψυχολογικής ασφάλειας, των συνδέσεων υψηλής ποιότητας και της υποστήριξης από τον προϊστάμενο. Η συνεισφορά της παρούσας είναι μεγάλη καθώς διερευνά τα στοιχεία αυτά σωρευτικά για πρώτη φορά στα πλαίσια της ελληνικής κουλτούρας σε μία έρευνα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας google forms. Το δείγμα περιλάμβανε 101 εργαζομένους από οργανισμούς στην Ελλάδα που εργάζονται σε ομάδες. Δεδομένα από 91 συμμετέχοντες επιλέχθηκαν για την τελική ανάλυση. Αρχικά τα αποτελέσματα από την ανάλυση αξιοπιστίας έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσματα στο δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας για τις χρησιμοποιούμενες κλίμακες ακόμη και για την κλίμακα των συνδέσεων υψηλής ποιότητας η οποία μεταφράστηκα στα Ελληνικά για τις ανάγκες της παρούσας. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων διενεργήθηκαν μια σειρά από αναλύσεις συσχετίσεων και αναλύσεων παλινδρόμησης. Οι υποθέσεις στην πλειοψηφία τους επιβεβαιώθηκαν ερχόμενες σε συμφωνία με τη θεωρία και την προηγούμενη έρευνα. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε πως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών της έρευνας και της ομαδικής μάθησης. Χαρακτηριστικό είναι πως η ψυχολογική ασφάλεια διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στην υποστήριξη από το προϊστάμενο και την ομαδική μάθηση. Όσον αφορά τις συνδέσεις υψηλής ποιότητας, που στην παρούσα μελετήθηκαν μέσα από την οπτική του σχεσιακού συντονισμού και χαρακτηρίζονται από κοινή γνώση, στόχους και αμοιβαίο σεβασμό, αυτές φαίνεται από μόνες τους αρκούν για την εκδήλωση συμπεριφορών ομαδικής μάθησης. Πέραν των περιορισμών απαιτείται περισσότερη έρευνα στο μέλλον για την απόδειξη ολοκληρωμένων μοντέλων που θα δείξουν καλύτερα σχέσεις αιτιότητας.
Team learning being a factor associated with positive organizational outcomes such as performance has a great significance for organizations. The review shows a wide range of factors related to team learning. The present study focuses on factors belonging to the broader stream of positive organizational scholarship, embracing a relational approach to learning, including both individual and organizational factors. Specifically, the research develops the factors of psychological resilience, psychological safety, high quality connections and supervisor support. The contribution of the present study is important as it explores these elements cumulatively for the first time in the context of Greek culture. The questionnaire was completed online through the google forms platform. The sample included 101 employees from organizations in Greece working in teams, data from 91 participants were selected for the final analysis. Initially the results from the reliability analysis showed satisfactory results in the internal reliability index of the scales used, even for the scale of high-quality connections which was translated into Greek for the needs of the present study. A series of correlation and regression analyzes were performed to investigate the hypotheses. Most of the hypotheses were confirmed, in accordance with the theory and previous research. Specifically, it was found that there is a positive relationship between the independent variables of the survey and team learning. Characteristically, psychological safety seems to mediate the relationship between supervisor support and team learning. High quality connections, which were currently studied through the perspective of relational coordination characterized by common knowledge, goals, and mutual respect, seem to be sufficient factor for the manifestation of team learning behaviors without the need of mediation variable. Beyond the limitations, more research is needed in the future to prove more complete models that show better the incidence of causal relationships.
Λέξη κλειδί :Ομαδική μάθηση
Ψυχολογική ασφάλεια
Ψυχική ανθεκτικότητα
Συνδέσεις υψηλής ποιότητας
Υποστήριξη από τον προϊστάμενο
Team learning
Psychological safety
Psychological resilience
High quality connections
Supervisor support
Διαθέσιμο από :2022-03-28 11:39:40
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-28 11:39:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fatouros_2022.pdf

Τύπος: application/pdf