ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Soft skills που επιζητούν οι εργοδότες vs soft skills που διαθέτουν οι πρώην φοιτητές Erasmus, νυν εργαζόμενοι και πώς αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Erasmus
Εναλλακτικός τίτλος :Soft skills wanted by employers vs soft skills available by ex-Erasmus students, now employed & how they developed during Erasmus program
Δημιουργός :Ανδρέου, Ευθαλία
Συντελεστής :Ντέλιου, Κλεοπάτρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :153σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9315
Περίληψη :Οι ήπιες δεξιότητες των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην απασχολησιμότητα τους στην αγορά εργασίας. Η παρούσα εργασία διερευνά κατά ποσο το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus συνεισφέρει στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων για τους συμμετέχοντες του, αλλά και δεξιοτήτων που είναι σημαντικές στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας στους οργανισμούς. Κατόπιν εξετάσει την αντιστοίχιση τους, με τις ήπιες δεξιότητες που οι εργοδότες στην Ευρώπη αναγνωρίζουν ως σημαντικές στο χώρο εργασίας βάσει της μελέτης που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου ErasmusJobs το 2021.
Soft skills of higher education graduates play an important role in their employability in the labour market. This paper studies whether Erasmus mobility program contributes to the development of soft skills for its participants as well as for skills that are important in the context of quality management in organizations. It is then studies, the matching with the soft skills that employers in Europe recognize as important in the workplace based on a study conducted as part of the ErasmusJobs project in 2021.
Λέξη κλειδί :Ήπιες δεξιότητες
Πρόγραμμα Erasmus
Εργοδότες
Soft skills
Erasmus program
Employability
Διαθέσιμο από :2023-03-29
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-29 13:49:41
Δικαιώματα χρήσης :One-year restricted access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Andreou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf