ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι αντιδράσεις των υποψηφίων στο cybervetting και η επίδρασή τους στην ελκυστικότητα του οργανισμού
Δημιουργός :Τζιώτης, Αθανάσιος
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9328
Περίληψη :Η εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου έχει φέρει επαναστατικές αλλαγές στις μεθόδους προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί. Μια αναδυόμενη πρακτική που έχει κάνει την εμφάνισή της την τελευταία δεκαετία και φαίνεται πια πως χρησιμοποιείται από μεγάλη μερίδα εργοδοτών, είναι το cybervetting, δηλαδή η αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών που εντοπίζονται στο ψηφιακό περιβάλλον για τους υποψηφίους, με σκοπό την επιλογή ή απόρριψή τους από τη διαδικασία επιλογής (Berkelaar, 2014). Στην παρακάτω έρευνα μελετήθηκαν οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων (Ν=160), που προέκυψαν από ένα υποθετικό σενάριο σχετικά με κάποιον οργανισμό που χρησιμοποιεί την πρακτική του cybervetting κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού. Στη συνέχεια μετρήθηκε η επίδραση που μπορεί να είχαν αυτές οι αντιδράσεις στην αντιλαμβανόμενη ελκυστικότητα του οργανισμού από τους υποψηφίους-συμμετέχοντες. Παράλληλα μετρήθηκαν και τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια συνάφεια μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών και των αντιδράσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι κάτα βάση αρνητικές και επηρεάζουν άμεσα την ελκυστικότητα του οργανισμού, ωστόσο οι ατομικές διαστάσεις της προσωπικότητας δεν σχετίζονται με τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των υποψηφίων σε σχέση με το cybervetting.
The evolution of technology and the internet has brought about revolutionary changes in the methods of attracting and selecting candidates used by organizations. A relatively new practice that has emerged in the last decade and now seems to be used by a large number of employers is "cybervetting", ie the search for data and information found in the digital environment for candidates, in order to select or reject them from the selection process (Berkelaar, 2014). In the following research, the reactions of the participants (N = 160) were studied, which emerged from a hypothetical scenario regarding an organization that uses the practice of cybervetting during the evaluation and selection of staff. The effect that these reactions may have had on the perceived attractiveness of the organisation by the participating candidates was then measured. At the same time, their personality traits were measured in order to determine if there is any connection between these characteristics and the reactions. The results showed that these reactions are basically negative and affect directly the attractiveness of the organisation, however the individual dimensions of the personality are not related to the shaping of the behavior of the candidates in relation to cybervetting.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή ελκυστικότητα
Προσέλκυση
Επιλογή
Αντιδράσεις υποψηφίων
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Cybervetting
Recruitment
selection
Διαθέσιμο από :2022-04-01 16:49:03
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-01 16:49:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tziotis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf