ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ισότητα των φύλων και ερευνητική παραγωγικότητα. Μελέτη περίπτωσης: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εναλλακτικός τίτλος :Gender equality and research productivity. Case study: Athens University of Economics and Business
Δημιουργός :Μικελάτου, Ρεγγίνα
Συντελεστής :Αποσπόρη, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56p.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9331
Περίληψη :Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τα επίπεδα ακαδημαϊκής παραγωγικότητας στο ερευνητικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, τρια είναι τα βασικά αντικείμενα μελέτης, εκ των οποίων το πρώτο αφορά το κατά πόσο το φύλο επηρεάζει τον αριθμό των δημοσιεύσεων. Στη συνέχεια, διερευνώνται τα διαφορετικά επίπεδα παραγωγικότητας ανδρών και γυναικών για τα τρία ιεραρχικά επίπεδα: Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Επίκουρος Καθηγητής. Ακόμη, αναζητά αν το το φύλο ή/και το επίπεδο παραγωγικότητας επηρεάζουν την ταχύτητα ανέλιξης στον ακαδημαϊκό χώρο. Αφού ολοκληρώθηκε, το μέρος της ανάλυσης, τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στα επίπεδα παραγωγικότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Από την άλλη πλευρά, βρέθηκε ότι το ιεραρχικό επίπεδο αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει θετικά το επίπεδο παραγωγικότητας. Παράλληλα, στο επίπεδο των Επίκουρων Καθηγητών, φαίνεται ότι υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ την ταχύτητα ανέλιξης και το φύλο των γυναικών, ενώ και στο επίπεδο των Επίκουρων και των Αναπληρωτών, όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα, τόσο πιο μεγάλη είναι η ταχύτητα ανέλιξης.
The main purpose of the current study is to investigate the levels of research productivity of the faculty members in an academic Greek institution, that of Athens University of Economics and Business. In particular, current study tests how gender affects the number of publications, after controlling the academic rank of each member of the academic community. It also investigates the different levels of research productivity for men and women for three academic ranks: Assistant Professor, Associate Professor and Full Professor. Mainly, it searches whether gender and research productivity influence the speed of promotion in the academic environment. After the analysis, results came to shed some light on the situation between gender equality and research productivity at Athens University of Economics and Business. In particular, no gender differences were found regarding the levels of research productivity, a result that contradicts the majority of research studies. On the other hand, academic rank is a significant predictor of research productivity, with men and women having differences in the number of publications between academic ranks. Furthermore, speed of promotion is influenced by gender for the rank of Assistant Professor and there is a negative correlation between women Assistant Professors and speed of promotion. Speed of promotion is also influenced by research productivity for both ranks of Assistant Professor and Associate Professor. A backstair gender discrimination might be indicated regarding the outcome of the effect of gender in speed of promotion and further research is suggested on this matter.
Λέξη κλειδί :Ακαδημαϊκή παραγωγικότητα
Φύλο
Ακαδημαϊκό επίπεδο
Ταχύτητα ανέλιξης
Gender equality
Research productivity
Academic rank
Speed of promotion
Gender inequality
Διαθέσιμο από :2025-03-28
Ημερομηνία έκδοσης :03/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-28 21:30:23
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :