ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηθικός σχεδιασμός και παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία πελάτη
Δημιουργός :Τζουμάκας, Νικόλαος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9398
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια, όροι όπως η Εμπειρία Πελάτη (User Experience), ο Σχεδιασμός Εμπειρίας Πελάτη (User Experience Design) και ο Ηθικός – Ανήθικος Σχεδιασμός (Ethical – Unethical Design) έχουν απασχολήσει το πεδίο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Σχεδιασμού (Design), της αλληλεπίδρασης των Ανθρώπων με τους Υπολογιστές (Human Computer Interaction ή αλλιώς HCI) και γενικότερα την κοινότητα της δημιουργίας Προϊόντων και Υπηρεσιών στον ψηφιακό κόσμο. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, η κατανόηση και η ανάδειξη των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την Εμπειρία Πελάτη (User Experience), πως ο Σχεδιασμός (είτε ηθικός είτε όχι) επηρεάζει την πρόθεση χρήσης και τις επιλογές του χρήστη στον ψηφιακό κόσμο καθώς και τις επιπτώσεις που έχει ο Σχεδιασμός στην αλληλεπίδραση του χρήστη με το προϊόν ή την υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι έννοιες Εμπειρία Πελάτη, το φαινόμενο του Ηθικού Σχεδιασμού (Ethical Design) και το πως αυτό επηρεάζει τις προθέσεις, τις αποφάσεις και την εμπειρία του χρήστη καθώς και οι πρακτικές τύπου Dark Patterns. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε θέματα που αφορούν την Εμπειρία Πελάτη, τον Ηθικό Σχεδιασμό, τις Ανθρώπινες Αξίες καθώς και μεθόδων/πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί ανά καιρούς και είναι εις βάρος των χρηστών (Dark Patterns). Ακολούθησαν προσωπικές συνεντεύξεις με Ανώτερα και Ανώτατα στελέχη δραστηριοποιούνται στο χώρο του Digital και του Marketing και έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό Προϊόντων και Υπηρεσιών – τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό κόσμο – καθώς και στην Εμπειρία Πελάτη και αποστολή ερωτηματολογίων στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή η προσωπική συνέντευξη.
In the last few years, terms such as Customer Experience, Customer Experience Design and Ethical – Unethical Design, have occupied the field of Computers, Design, Human Computer Interaction (HCI) and more generally the community of Product and Services building and development throughout the digital world. The purpose of the dissertation is to study, fully understand and highlight those factors that affect the User Experience, how Design (whether it is ethical or not) affects the intention to use and the user choices in the digital world as well as the impacts of design on the user’s interaction with the product or service. More specifically, the concept of Customer Experience, the phenomenon of Ethical Design and how it affects the intentions, decision, and user experience as well as Dark Patterns practices were studied. For this purpose, a literature review was carried out on issues related to Customer Experience, Ethical Design, Human Values as well as methods/practices that have been used from time to time and are at the expense of the user (Dark Patterns). This was followed by personal interviews with Senior executives, active in the field of Digital and Marketing, having also experience in designing Products and Services – both in the physical and digital world – as well as in Customer Experience field and sending questionnaires in cases where personal interview was not possible.
Λέξη κλειδί :Εμπειρία πελάτη
Σχεδιασμός εμπειρίας πελάτη
Ηθικός σχεδιασμός
Ανήθικος σχεδιασμός
Customer experience
User experience design
Ethical design
Unethical design
Dark patterns
Διαθέσιμο από :2022-04-13 10:58:17
Ημερομηνία έκδοσης :04/13/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-13 10:58:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzoumakas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf