ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο τραπεζικός κλάδος αντιμέτωπος με ψηφιακές και τεχνολογικές αλλαγές που μετασχηματίζουν ριζικά το παραδοσιακό τραπεζικό επιχειρησιακό μοντέλο. Πώς αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τις νέες προκλήσεις;
Εναλλακτικός τίτλος :The banking industry is facing digital and technological changes that are radically transforming the traditional banking business model. How is the Greek banking system facing the new challenges?
Δημιουργός :Πετσινάρη, Αναστασία
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παραπομπές σε βιβλιογραφία και αρθρογραφία
Φυσική περιγραφή :128σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9403
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνονται οι παραδοσιακές τράπεζες στην ψηφιακή επανάσταση. Το παραδοσιακό μοντέλο τραπεζικής μετασχηματίζεται, από τη βάση του σε φυσικά καταστήματα, στη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες διαχέονται και μεταβολίζουν την οικονομία συνεχώς, καθώς τροφοδοτούνται και από τις αλλαγές που παρατηρούνται στα παραγωγικά και κοινωνικά πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες καλούνται να μετασχηματίσουν ριζικά τις παραγωγικές, πελατοκεντρικές και λειτουργικές δομές τους και τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική τους, ώστε να αντιμετωπίσουν ως στοιχεία επιβίωσης τις απαιτήσεις των νέων συνθηκών ανταγωνισμού που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως ο ανταγωνισμός από τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες της «Ανοικτής Τραπεζικής» (open banking), τις εταιρίες Fintech και Bigtech, νέες τεχνολογίες, όπως blockchain, ΑΙ, Big data analytics κλπ. Η αλλαγή στην χρήση της τεχνολογίας, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων επιταχύνθηκε και οφείλεται κυρίως στην άνθηση του κλάδου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech), που για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι συνώνυμος με την καινοτομία και τους αυτοματισμούς. Η ταχύτητα διάχυσης των καινοτόμων νέων ψηφιακών τεχνολογιών και ο ρυθμός υιοθέτησης αυτών από τους χρήστες επίσης έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Είναι γεγονός, ότι η μεγάλη αλλαγή προέρχεται τώρα από την ψηφιακή ανατροπή που παρατηρείται στον κλάδο, η οποία βρήκε τις κατεστημένες τράπεζες με τεχνολογίες παλαιού τύπου και υπερεκτεταμένα δίκτυα καταστημάτων, την στιγμή που καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις πλέον των καταναλωτών για γρήγορες, αποτελεσματικές, φιλικές προς τον χρήστη χαμηλού κόστους υπηρεσίες, τις οποίες ήδη προσφέρει ο ανταγωνισμός (Fintech, Bigtech). Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες, με έμφαση στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό χώρο, προτίθενται να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις
The scope of this thesis was to explore how traditional banks respond to the digital revolution. The traditional banking model is undergoing a transformation from being based in physical branches to using new digital technologies, which are constantly diffusing and transforming the economy, as they are also fueled by the changes observed in productive and social patterns. In this context, traditional banks are called upon to radically transform their productive, customer-centric and operational structures and their medium-term strategy, in order to face the demands of the new competitive conditions created by technological developments, such as competition from new digital platforms "Open banking", Fintech and Bigtech companies, new technologies such as blockchain, AI, Big data analytics etc. A change in the use of technology in developing new services and business models has been unfolding with the rise of the FinTech sector, which can be understood as the use of innovative information and automation technology in financial services. The speed of adoption of the different new digital technologies and of the acquisition of users associated to them has also accelerated markedly. Indeed, the major change is now coming from digital disruption of the sector, which is finding incumbents with potentially obsolete legacy technologies (e.g., mainframes) and overextended branch networks to serve the standards of service that new competitors (Fintech, Bigtech) can provide. Customers have new service expectations in terms of user-friendliness of the interface, efficiency and low cost services. This master thesis explores the way in which banks, with an emphasis on the Greek financial sector, intend to meet these new challenges.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας
Ψηφιακή διαταραχή / ανατροπή
Νέες ψηφιακές τεχνολογίες
Ψηφιακές πλατφόρμες και οικοσυστήματα
Digital transformation
Digital disruption
Emerging technologies
Digital platforms and ecosystems
Fintech
Bigtech
Διαθέσιμο από :2022-04-14 17:57:05
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-14 17:57:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petsinari_2022.pdf

Τύπος: application/pdf