ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιδράσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στον τραπεζικό κλάδο και μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Εναλλακτικός τίτλος :Exploring the impact of digital technologies and digital transformation process in the banking sector
Δημιουργός :Τζάνα, Ασπασία
Συντελεστής :Πουλούδη, Αθανασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9447
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστεί η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τραπεζικό κλάδο, εστιάζοντας στις επιδράσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των τραπεζών.Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο του ψηφιακού μετασχηματισμού και αναλύθηκαν τα συνθετικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού, λαμβάνοντας υπόψιν υφιστάμενα θεωρητικά πλαίσια που έχουν προταθεί από τους ερευνητές. Πραγματοποιήθηκε επίσης έρευνα για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και για τα υφιστάμενα συστήματα των τραπεζών (legacy systems), προκειμένου να επισημανθεί ότι η ύπαρξη παλαιών συστημάτων αποτελεί εμπόδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών.Η εργασία εξετάζει επίσης πώς ανταποκρίνονται οι ελληνικές τράπεζες στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιολογεί τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, μέσω μελέτης περίπτωσης στην τράπεζα Eurobank. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν υλοποιηθεί στην τράπεζα Eurobank σε τέσσερις πυλώνες μετασχηματισμού: της εμπειρίας του πελάτη, των επιχειρηματικών διαδικασιών, του επιχειρηματικού μοντέλου και του οργανισμού, σε συνδυασμό με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.Εν κατακλείδι, με στόχο να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό «ψηφιακής ωριμότητας» των ελληνικών τραπεζών, πραγματοποιείται σύγκριση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν εφαρμοστεί στην τράπεζα Eurobank, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, τα ψηφιακά προϊόντα και τις μεθοδολογίες που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές επίπεδο από τις «παραδοσιακές» τράπεζες, με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
The purpose of this thesis is to analyze the process of digital transformation in the banking sector, focusing on disruptions triggered by digital technologies in the competitive landscape, the business processes and the consumer behavior.Specifically, within the context of the thesis, literature review for existing frameworks of digital transformation was conducted. Subsequently, the pillars of the digital transformation process were analyzed based on the frameworks proposed by Vial (2019) and Doukidis (2020). Moreover, new digital technologies in the banking sector were studied to increase our understanding of the role of technology in the digital transformation process. Legacy systems were also explored to indicate that old systems could act as barriers to digital transformation.The study also examines how Greek banks are responding to the challenges of digital transformation and evaluates digital transformation activities, through a case study at Greek systemic bank “Eurobank”. In this context, digital transformation activities pursued in Eurobank in four transformation pillars are presented in detail: customer experience, business processes, business model and organization transformation, using digital technologies.Conclusively, the study attempts to identify the degree of "digital maturity" of Greek banks, comparing digital transformation activities pursued in Eurobank with new technologies, digital products and methodologies adopted globally by "traditional" banks, that set key trends and have leading market practices in the field of digital transformation.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Τραπεζικός τομέας
Ψηφιακές τεχνολογίες
Ψηφιακή στρατηγική
Digital transformation
Banking
Digital technologies
Digital business strategy
Διαθέσιμο από :2022-04-27 14:03:19
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-27 14:03:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzana_2022.pdf

Τύπος: application/pdf